Page Header

Author Details

Kawichai, Sawaeng

  • Vol 19, No 1 (2023): January-April - Research articles
    การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในระยะเริ่มต้นพัฒนาโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2022: กรณีศึกษาพื้นที่เมืองระยอง
    Health Risk Assessment of PM2.5 Exposure in the Initiative of the Eastern...
    Abstract  PDF