Page Header

แบบจำลองกำรวัดคุณภำพบริกำรของรถทัศนำจรสำหรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ (Measurement Model of Service Quality of Sightseeing Bus Tours for Foreign Tourists)

ภาณุพงษ์ ประจงค้า, วัฒนวงศ์ รัตนวราห, สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ดวงดาว วัฒนกลาง

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการรถทัศนาจรสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพื่อพัฒนารูปแบบการวัดคุณภาพบริการรถทัศนาจรสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการแจกแบบสอบถามในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคจานวน 450 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ด้วย CFA พบว่าองค์ประกอบของคุณภาพบริการรถทัศนาจรนั้นประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 205.11 ที่องศาอิสระเท่ากับ 100 P<0.001 CFI เท่ากับ 0.950 TLI เท่ากับ 0.941 RMSEA เท่ากับ 0.048 และ SRMR เท่ากับ 0.040 ซึ่งพบว่าด้านความปลอดภัยและด้านความสะดวกสบายมีน้าหนักองค์ประกอบ 0.929 0.927 ตามลาดับถือว่ามีความใกล้เคียงกันในการสะท้อนถึงคุณภาพการบริการรถทัศนาจร ปัจจัยชี้วัดของด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาได้แก่ มีประตูฉุกเฉินพร้อมคาอธิบาย มีถังดับเพลิงพร้อมคาอธิบาย ปัจจัยด้านความสะดวกสบายได้แก่ ที่นั่งมีเครื่องนวดอัตโนมัติ มีห้องน้าที่สะอาดสะดวก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยรถทัศนาจรเพิ่มขึ้น

This study aims to find the factors related to the quality of sightseeing tour buses for foreign tourists and to develop a model for measuring the quality of sightseeing tour buses for foreign tourists. The questionnaires were widely delivered to 450 samples in tourist attractions in every region. From CFA, it was found that the composition of tour bus service quality comprised comfort, safety, bus drivers, and bus hostess. From the results of study showed that the developed model were related to the empirical data at the statistic value of Chi-square 205.11, degree of freedom 100 P<0.001 CFI 0.950TLI 0.941, RMSEA 0.048, and SRMR 0.040, it was found that safety and comfort had factor loadings at 0.929, 0.927 respectively. Thus, the reflection of sightseeing tour bus service quality was assumed to be close to each other. The factors measuring safety which should be considered included emergency doors and fire extinguisher tanks with attached instructions. Regarding comfort, the factors included the availability of automatic massage machines, clean and convenient toilets. From The results of this study, the involved organizations can improve service quality to be the same standard in order to provide foreign tourists with impression on traveling and attract more tourists to travel in Thailand by sightseeing tour buses.


Keywords


<p>รูปแบบการวัดคุณภาพการบริการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รถทัศนาจร</p><p>measurement model of service quality, foreign tourists, sightseeing tour buses</p>

[1] Ministry of Transport. (2013). The report analyzes road accident Annual 2012. Office of Transport and Traffic Policy and Planning. (in Thai)
[2] Ministry of Tourism and Sports. (2015). The situation of tourists in May 2015. Department of Tourism. (in Thai)
[3] ThaiRoads Foundation. (2012). National Statistics of Traffic Accident of Thailand 2012. Toyota Motor Corporation. (in Thai)
[4] Thanutra Jantraget. (2011). The Satisfaction of Customer towards Bus Service Quality of Transport Company Limited at Saraburi Bus Station, Saraburi Province. Master Thesis. (General Management), Graduate College, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

[5] Sirikul Promchat. (2009). Research of Passenger Satisfaction in The Air Conditioned Bus Services of The 407 Pattana Company LTD. Master Project, Faculty of Markrting. Graduate School, Srinakharinwirot University. (in Thai)
[6] Marisa Kraikoo. (2553). Passenger Satisfaction with the Use of Van Airline Routes Case Study: Bangkok - Phetchaburi Line (Routing Number 73). Master Thesis. Graduate College, Bangkok University. (in Thai)
[7] Siriwong Ea-sagul. (2014). "The Passengers' Satisfaction for Using Van and Bus : A Case Study Thai-Lao Friendship Bridge, Nong Khai Province." Veridian E-Journal. Vol.7 No.1 : 553-560. (in Thai)
[8] de Oña, J., et al. (2013). "Perceived service quality in bus transit service: A structural equation approach." Transport Policy. Vol.29 : 219-226.
[9] Ismail, R., et al. (2012). "Passengers Preference and Satisfaction of Public Transport in Malaysia." Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol.6 : 410-416.
[10] Khurshid, R., et al. (2012). "Service Quality And Customer Satisfaction In Public Transport Sector Of Pakistan: An Empirical Study." International Journal of Economics and Management Sciences. Vol.1 : 24-30.
[11] dell’Olio, L., A. Ibeas, and P. Cecín. (2010). "Modelling user perception of bus transit quality." Transport Policy. Vol.17 No. 6 : 388-397.
[12] Ratanavaraha, V. and S. Jomnonkwao. (2014). "Model of users׳ expectations of drivers of sightseeing buses: confirmatory factor analysis." Transport Policy. Vol.36 : 253-262.
[13] Shek, K.W. and W.T. Chan. (2008). "Combined comfort model of thermal comfort and air quality on buses in Hong Kong." Sci Total Environ. 277-282.
[14] Hensher, D.A., P. Stopher, and P. Bullock. (2003). "Service quality–– developing a service quality index in the provision of commercial bus contracts." Transportation Research Part A: Policy and Practice. Vol.37 No.6 : 499-517.
[15] Tseng, C.-M. (2012). "Social-demographics, driving experience and yearly driving distance in relation to a tour bus driver’s at-fault accident risk." Tourism Management. Vol.33 No.4 : 910-915.
[16] Kaplan, S. and C.G. Prato. (2012). "Risk factors associated with bus accident severity in the United States: a generalized ordered logit model." Safety Res. Vol.43 No.3 : 171-180.
[17] Hamed, M., A.S. Jaradat, and S. Easa. (1998). "Analysis Of Commercial Mini-Bus Accidents." Elsevier Science. Vol.30 : 555-567.
[18] Chu, H.C. (2014). "Assessing factors causing severe injuries in crashes of high-deck buses in long-distance driving on freeways." Accid Anal Prev. Vol.62 : 130-136.
[19] Chang, H.-L. and C.-C. Yeh. (2005). "Factors affecting the safety performance of bus companies—The experience of Taiwan bus deregulation." Safety Science. Vol.43 No.5 : 323-344.
[20] Yamane, Taro. (1967). Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York : Harper and Row.
[21] Nonglak Wiratchai. (1999). LISRELL Model: Statistical Analysis for Research. Bangkok : Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1905-3819