Page Header

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร สาหรับองค์กรสุขภาพ (The Structural Equation Model of Adoption Behavior of ERPs for Healthcare Organizations in Thailand)

สกลนันท์ หุ่นเจริญ, ณมน จีรังสุวรรณ

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสาหรับองค์กรสุขภาพ โดยใช้กรอบแนวความคิดของ UTAUT และ Institutional Theory ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการใช้ระบบ ERP จานวน 165 คน โดยวิธี การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติลิสเรล ทาการวิเคราะห์ค่าสถิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ x2 = 222.76, df = 218, p-value = 0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 และ CFI = 1.00 โดยมีปัจจัยทัศนคติต่อการใช้ มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมความตั้งใจ รองลงมา คือ ปัจจัยแรงกดดันจากการเลียนแบบ มีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้ใช้งาน ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามของผู้ใช้ระบบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจ ปัจจัยแรงกดดันจากกฎเกณฑ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้ใช้งาน

The study aim to analyze the structural correlation of the adoption of Enterprise Resource Planning Systems for healthcare organizations. The paper used the concept of the Unified Theory of Acceptance and the Use of Technology (UTAUT) and Institutional Theory. The scope of the research study included 165 respondents who the use of ERP system in public hospitals under the Ministry of Education and Stratified Random Sampling was used in the research with questionnaire rating scale with confidence of 0.958. The data analysis using statistical package LISREL analysis descriptive statistic and the analysis the model of structural relationship which measurement model was consistent with the empirical data with the statistics x2 = 222.76, df = 218, p-value = 0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 and CFI = 1.00 The key factors influencing attitudes towards the use had the highest direct effect toward behavior intention. It was followed by the mimetic pressure which had direct effect on the performance expectations of the user. Social factors had direct effect on behavioral intentions. The effort expectancy of the system user had direct effect on behavior intention. and Normative pressure factor had direct effect on the performance expectations of the user.


Keywords


<p>การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร</p><p>IT adoption, Structural Equation Modeling, Enterprise Resource Planning Systems<br /><br /></p>

[1] Accent Software. (2013). [Online]. The benefits of ERP in healthcare. [Cited 13 April 2013]. Available from: http://www.accenterp.com/news/ erp/the-benefits-of-erp-in-healthcare
[2] Kumer, K. and Hillegersberg, J. V. (2000).
“Enterprise resource planning: Introduction.” Communications of the ACM. Vol.43 No.4 : 22-26.
[3] Moon, Y. (2007). “Enterprise Resource Planning (ERP): a review of the literature.” Mechanical and Aerospace Engineering. Vol.4 No.3 : 234-264.
[4] Man-Kit Chang et al. (2008). “Understanding ERP system adoption from the user's perspective.” Int. J. Production Economics. Vol.113 No.2 : 928–942.
[5] Kee-Young Kwahk and Hyunchul Ahn. (2010). “Moderating effects of localization difference on ERP use: A socio-technical system perspective.” Computers in Human Behavior. Vol.26 No.2 : 186-198.
[6] Hoerndlein, C., Benlian, A. and Hess, T. (2012). “Institutional Influences in individual-level Innovation Adoption outside Organizational Contexts: A Scale Development Study.” In International Conference on Information Systems. Florida : Association for Information Systems, 2612-2629.
[7] H. H. Teo, K. K. Wei and I. Benbasat. (2003). “Predicting Intention to Adopt Interorganizational Linkages: An Institutional Perspective.” MIS Quarterly. Vol.27 No.1 : 19-49.
[8] Kharuddin, S., Yusri, Y., Yau, F. S. and Senik, R. (2013). “Factors Influencing ERP System Adoption in Manufacturing Companies.” In Proceedings of Business and Information. Taiwan : Academy of Taiwan Information System Research, 419-433.
[9] DiMaggio, P. J., and Powell, W. W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.” American Sociological Review. Vol.48 No.2 : 147-160.
[10] Sharma, S. and Daniel, E. M. (2013). “Isomorphic Processes in ERP Adoption by Indian Medium-sized Firms.” In 18th UK Academy for Information Systems Conference on Information System. Oxford : Social Information System.

[11] Kouki, R., Poulin, D. and Pellerin, R. (2009). “Determining Factors of ERP Assimilation - Exploratory Findings from a Developed and a Developing Country.” Software Engineering Advances. 2008. ICSEA '08. The Third International Conference on, 523-529.
[12] Teo, H. H., K. K. Wei, and I. Benbasat. (2003). “Predicting Intention to Adopt Inter-organizational Linkages: An Institutional perspective.” MIS Quarterly. Vol.27 No.1 : 19-49.
[13] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., and Davis, F. D. (2003). “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View.” MIS Quarterly. Vol.23 No.3 : 425–478.
[14] Oye, N. D., A. Iahad, N. & Ab. Rahim, N. (2012). “A Comparative Study of Acceptance and Use of ICT among University Academic Staff of ADSU and LASU: Nigeria.” International Journal of Engineering and Technology. Vol.2 No.1 : 40-52.
[15] Alrawashdeh, T. A., Muhairat, M. I. and Alqatawnah, S. M. (2012). “Factors affecting acceptance of web-based training system: Using extended UTAUT and structural equation modeling.” International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology. Vol.7 No.1 : 4-9.
[16] Fatema Akbar. (2013). [Online]. What affects students’ acceptance and use of technology?. [Cited 13 April 2013]. Available from: http://
repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=hsshonors
[17] Abdinnour-Helm, S., Lengnick-Hall, M.L. and Lengnick-Hall, C.A. (2003). “Pre-implementation attitudes and organizational readiness for implementing an Enterprise Resource Planning system.” European Journal of Operational Research. Vol.146 No.2003 : 258–273.
[18] Hoerndlein, C., Benlian, A. and Hess, T. (2012). “Institutional Influences in individual-level Innovation Adoption outside Organizational.” In International Conference on information System. Orlando : Thirty Third International Conference on Information Systems, 1-18.
[19] Pi-Tzong Jan, His-Peng Lu and Tzu-Chuan Chou. (2012). “The Adoption of E-Leaning: An Institutional Theory Perspective.” Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol.3 No.3 : 326-343.
[20] Moreno, R. R. and Molina, C. M. (2012). “Social Network Sites and e-Learning Adoption.” In Engaging Learners Through Emerging Technologies. Kam Cheong Li, eds. New York : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (67–79).
[21] Abdullateef, A. O. and Allumi, N. A. (2014). “Determinants of Moodle 1.9 Online Learning-Zone Services Adoption.” Journal of Management Information System and E-commerce. Vol.1 No.1 : 29-40.
[22] Thomas, T. D., Singh, L. and Gaffar, K. (2013). “The utility of the UTAUT model in explaining mobile learning adoption in higher education in Guyana.” International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. Vol.9 No.3 : 71-85.
[23] Mohd Afandi bin Md Amin. (2012). [Online]. A User Acceptance Model of Web Personalization Systems. [Cited 13 April 2013]. Available from: http://eprints.qut.edu.au/98965/
[24] Gérard Fillion, Hassen Braham and Jean-Pierre Booto Ekionea. (2011). “Testing UTAUT on the use of ERP Systems by middle managers and end-users of medium- to large-sized Canadian enterprises.” Academy of Information and Management Sciences Journal. Vol.15 No.2 : 1-28.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1905-3819