Page Header

การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (A Development of Smartphone Learn on New Paradigms for Educational Technology)

ภาณุมาศ เมษประสาท, อรรถพร ฤทธิ์เกิด, ฉันทนา วิริยเวชกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนด้วย บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 6 คน เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบ ดาเนินการทดลองโดยหลักจากที่ให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการใช้งานบทเรียนแล้วให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบทเรียนด้วย บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาและทาแบบทดสอบระว่างบทเรียนแต่ละหน่วย เมื่อศึกษาจบทุกบทแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบประเมินบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งในบทเรียนมี ฐานข้อมูลทั้ง เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายวิชาโดยเมื่อนามาใช้ในการวิจัย ผลที่ได้คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.88/76.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 75/75 ส่วนสาเหตุที่ใช้ 75/75 เพราะข้อสอบมความยากเนื่องจากเป็นการทาการวิจัยกับนักศึกษาปริญาเอก และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

The purposes of the study research were to (1) develop and find out effectiveness of Instructional Mobile Device on Newparadigms for Educational Technology and (2) compare the learning achievement before and after learning with Instructional Mobile Device New Paradigms for Educational Technology. The Sample group of the research was the PhD students who registered the course of New Paradigms for Educational Technology, semester 2/2014, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and there are 6 students in this experiment. Who studied New Paradigms for Educational Technology course which was selected by simple random sampling procedure. A lesson content was consisted of behavioral objectives, contents and tests. The research designs of this experiment were pre-test before start the lesson, practice and post-test when finished. The instruments of this research were consisted of the Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology the qualitative evaluation form of Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology and the achievement test to find the accomplishment of learning.The results of the study were as follows (1) Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology had the effectiveness criterion at 78.88/76.66 which was higher than at 75/75 cause criteria 75/75 because the test is difficult. and (2) The result of learning achievement from Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology was concluded that post-test scores were significantly higher than pre-test scores at .05 levels.


Keywords


<p>บทเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา</p><p>Learning on smart phone New Paradigms for Educationaltechnology</p>

[1] Ministry of Education. [online]. Enactment 1999 Correct No. 2 2003 Correct No 3. 2010. (2014). [cited 8 January 2015] Avable from http://www2.nbtc.go.th (In Thai) [2] Digital Advertising Association. (2014). [online]. reveals numbers of mobile phone users across Thailand Of the 2nd quarter of the year. [cited 11 January 2015]. Avable from http://www.daat.in.th/index.php/daat-mobile/ (In Thai) [3] Seels, Barbara and Glasglow, Zita. 1998. Making Instructional Design Decisions. 2nd Edition Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
[4] Chaiyong promwong, Somchoaw Natrprasert and Team (1977). Teaching mediasystem:Bankkok.Chulalongkornuniversity. (In Thai)
[5] Benjamin S. Bloom cited Patra Nikamanont. (1989). Assessment and Drafting Quiz. Printed edition 5. Bankkok: Agsarapipatr. (In Thai)
[6] Nattapatr Chalermdan. (2015). Computer Game Lessons on spelling. thesis Master in Industrial Education, Faculty of Industrial Education. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (In Thai)
[7] Anucha Wipulakorn. (2009). Development of mobile leverage media Good Health Practices for Distance Teaching at Thaksin University Dissertation thesis Master in

Educational Technology, Faculty of Education Kasetsart University. (In Thai)
[8] Pisal Puttisangka. (2007) The development of mobile lessons on television screenings and educational video tapes. Thesis Master of Science in Education Computer Technology, Faculty of Industrial Education King Mongkut's University of Technology North Bangkok. (In Thai)
[9] Chutima Chantaritjit (2011). Development of a mobile learning model for Undergraduate students Songkhla Rajabhat University Doctor of Education Ph.D.
[10] Viwat Meesuwan. (2008). Development of instructional format via wireless network on a helper. Digital Personnel (PDA) Degree Doctor of Education in Educational Technology, Graduate School Srinakharinwirot University (In Thai)
[11] Jakkapol Rebankoh, Theerapong Viriyanon and Thuksina kruorhong (2015). Development of electronic books (e-Book) used on touch-screen mobile computers in the melting of jewelry. Metal casting story Journal of Industrial Education King Mongkut's University of North Bangkok. Year 5, No. 2, July to December.: 103-111. (In Thai)

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1905-3819