Page Header

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค (The Development of Collaborative Learning Management via Social Network: Facebook)

พงศ์ธนัช แซ่จู

Abstract


การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ดาเนินการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือที่ได้รับความนิยมของผู้เรียนคือเฟสบุ๊ค เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค 3)ศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 45 คน ผลการวิจัยที่ได้คือ 1). องค์ประกอบหรือกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ได้ในการทางานของเฟสบุ๊ค เช่นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การปรึกษาหารือเพื่อร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการแชร์หรือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มย่อยของผู้เรียน 2). การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊คเป็นไปตามกิจกรรมที่ได้เปรียบเทียบไว้ข้างต้น 3). ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่าย นักศึกษาสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเกิดกิจกรรมใน 3 ลักษณะคือ (1) กิจกรรมการขอความช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ และการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ สมาชิกมีการตอบสนอง ร้อยละ 94.59 (2) กิจกรรมการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ สมาชิกมีการรับรู้ มากกว่าร้อยละ 95 และ(3) กิจกรรมการแบ่งปัน และนาไฟล์ต่าง ๆ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.88 ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถนารูปแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป

According to collaborative learning management has been implemented by information and communication technology such as Facebook, the students can cooperate many activities effectively. This research aimed to 1) analyze components of collaborative learning and applied activities of Facebook 2) design and develop collaborative learning management by social network : Facebook 3) study the collaborative learning management. The examples were the 45 internship students in computer education program of Faculty of Education, Khon Kaen University in academic year 2556. The result declared 1). the components and activities of collaborative learning: positive interdependence, face-to-face promotive interaction, individual accountability, interpersonal and small-group skills, and group processing, can be applied as activities in facebook processes such as chatting, consulting for help and sharing information among members, 2). the design and development were implemented as comparison, 3). the result of collaborative learning management by social network: Facebook were as 3 activities (1) asking for help, consulting and consideration 94.59% of posting were responded (2) Information announcement which more than 95% of announcement were seen and (3) files sharing in Facebook group which 93.88 % of sharing were recognized therefore, collaborative learning management can be performed in the school internship activities continuously.


Keywords


<p>การเรียนรู้แบบร่วมมือ สังคมเครือข่าย เฟสบุ๊ค</p><p>Collaborative learning, Social network, Facebook</p>

[1] Bachelor of Education program in Computer Education. (2009) Faculty of Education Khon Kaen University
[2] Tissana Kaemmanee.(2007). Pedagogy: Knowledge for qualified learning management. Sixth edition. Bangkok : Chulalongkorn University.
[3] Johnson, R.T., & Johnson, D.W. (1986). “Action research: Cooperative learning in the

science classroom.” Science and Children. Vol. 24: pp 31-32.
[4] Buffee, K.A. (1995) “Sharing our toys: Cooperative learning versus collaborative learning.” Change.
Vol.27 No.1: 12-18
[5] Karnda Runnaphongsa Saenkaew. (2011) Facebook Usage for Instruction Khon kaen: Khon Kaen University.
[6] Cecez-Kecmanovic, D. and Webb, C. “Towards a Communicative Model of Collaborative Web-Mediated Learning.” University of Western Sydney, Hawkesbury.
[7] Matthew Loving & Marilyn Ochoa. (2011). “Facebook as a classroom management solotion.” New Library World, Emerald Group Publishing Limited. Vol. 112 No.3/4 : 121-130.
[8] Reynol Junco (2012). “The relationship between frequency of Facebook use, particication in Facebook activities, and student engagement.” Computers & Education. Vol. 58 : 162-171.
[9] Jeff Cain. (2011). “Instructional Design and Assessment Using Facebook as an Informal Learning Environment.” American Journal of Pharmaceutical Education. Vol.75 No.10 Article 207.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1905-3819