Page Header

Author Details

จันทรา, ชานนท์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • Vol 8, No 1 (2017) - Articles
    การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
    Abstract  PDF


ISSN: 1905-3819