Page Header

Author Details

จีรังสุวรรณ, ณมน, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 6, No 1 (2015) - Articles
    การออกแบบรูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
    Abstract  PDF
  • Vol 6, No 1 (2015) - Articles
    การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
    Abstract  PDF


ISSN: 1905-3819