Page Header

Author Details

จีรังสุวรรณ, ณมน, รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 6, No 1 (2015) - Articles
    การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    Abstract  PDF


ISSN: 1905-3819