Page Header

Author Details

กชชาดาปภาดา, ดนุพัฒน์, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand

  • Vol 6, No 1 (2015) - Articles
    การศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีต่อการสร้างรหัสผานรูปภาพแบบกริด
    Abstract  PDF


ISSN: 1905-3819