Page Header

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อารีราษฏร์, ธรัช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Thailand)
อินทพิชัย, สันชัย, ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ
อินทรโสภา, ขจรศักดิ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อินทร์รักษ์, ประเสริฐ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุดมชัย, อาทิตย์, นักวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thailand)
อุตกฤษฏ์, สบสันติ์, ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เครือหงส์, ทักษิณา, อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม (Thailand)
เจริญเสียง, สยาม, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เชียรชนะ, ชัยวิชิต
เชียรชนะ, ชัยวิชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
เตชะโกสิต, สมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Thailand)
เต็มแก้ว, วราภรณ์, สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
เทียนทอง, มนต์ชัย, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทียนทอง, มนต์ชัย
เปรี้ยวประสิทธิ์, สรญา, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมธาภัทร, พิสิฐ
เมธาภัทร, พิสิฐ, ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษประสาท, ภาณุมาศ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลิศรุ้งพร, พงศ์นรินทร์, ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เส็นสด, อารีรัตน์
เอกวรางกูร, พิกุล, สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แซ่จู, พงศ์ธนัช, วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสงดาว, อารีรัตน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โชติสกุล, สมัย, ผู้อํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท (Thailand)
โชว์สูงเนิน, พุทธพร, สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

101 - 125 of 129 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1905-3819