Page Header

2020

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

Effect of Portland Cement Content on Compressive Strength and Elastic Modulus of High-Calcium Fly Ash Geopolymer Mortar Containing Various Type of Alkali Solution PDF
Khattiya Chompoovong , Tanakorn Phoo-ngernkham , Satakhun Detphan , Chudapak Detphan , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt
ผลของการใช้ผงสีจาก Monascus purpureus หมักกับกล้วยน้ำว้าทดแทนไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์แหนม
Effects of Supplementation with Pigment Powders from Monascus purpureus Fermented with Pisang Awak Banana (Musa sapientum Linn.) Replace Nitrite in Fermented Pork Sau
PDF
Kanokchan Sanoppa , Supatsorn Meesangket , Widchayut Aemchalee และ Panupong Wongwan
ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด
Effect of Compatibilizer on the Mechanical and Cure Properties of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Natural Rubber (NR) Composites
PDF
Rattanaporn Promjariyakoon และ Saowalak Kongiang
การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อระบบน้ำวนกลางแจ้งด้วยระบบการหมุนเวียนน้ำ
The Development of Cultivation System of Microalgae with Outdoor Raceway Pond by Recirculating Water System
PDF
Waratit Donsujit และ Kanatip Kumproa
ผลของสภาวะการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง
Effect of Pretreatment and Drying Conditions on Quality of Dried Green Caviar Product
PDF
Sirima Chinnasarn และ Nisanart Krasaechol
การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง
A Preliminary Design by Using Optimization for Tail-sitter VTOL UAV
PDF
Luk Sawatdipon , Chinnapat Thipyopas , Vis Sripawadkul และ Tossapol Chayanon
การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
PDF
Teejuta Prasatkeaw , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Anake Teeraviwatchai
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
PDF
Roongrat Sroingern , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Preeda Attavinijtrakarn
Clustering Algorithm Optimization Model for Essential Attribute Analysis of Tour Package Forms Inbound Tourism Market in Thailand PDF
Unnadathorn Moonpen , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong
คุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว
Mechanical Properties of Glued Bamboo Laminated with Para-timber
PDF
Svit Piriyasurawong , Songklod Jarusombuti และ Terdsak Tachakitkachorn
The Development of a Hybrid Model for Forecasting Time Series Data of Monthly Household Electrical Distribution Units of People in the Northeast, Thailand PDF
Thanakon Sutthison และ Surat Haruay
Application of Geographic Information System with the Probability of Landslide Model for Assessing Landslide Hazard in the Eastern Thailand PDF
Prem Rangsiwanichpong
การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
PDF
Chalita Suwan และ Thanutyot Somjai
การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
PDF
Nirut Onsalung และ Mana Wichangarm
การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Designing Bikeway for Sustainable Transport in Rayong Municipality
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat และ Sawang Panjun
การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่
Optimum Design of Reinforced Concrete Foundations by Fruit Fly Optimization Algorithm
PDF
Assanai Tapao และ Raungrut Cheerarot
คุณสมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ผสมนาโนซิลิกาที่มีขนาดแตกต่างกัน
Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer with Nano-SiO2 Particle Sizes
PDF
Chudapak Detphan , Satakhun Detphan , Khattiya Chompoovong , Tanakorn Phoongernkham , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกาะความร้อนเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
The Relationship between Urban Heat Island and Tourism at Chiangmai City, Thailand Based on Remote Sensing
PDF
Veeranun Songsom , Thongchai Suteerasak และ Phiraphop Sanwang
การจัดลำดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Ranking the Suitable Countries for Investment in Textile Industry
PDF
Walailak Atthirawong
ความถูกต้องในการแทนค่าข้อมูลสูญหายในการจำแนกประเภทกรณีข้อมูลสองกลุ่ม
Missing Data Imputation Based on Accuracy of Binary Classification
PDF
Jumlong Vongprasert
การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
The Development of Ontologies of Processed Food Products of Community Enterprise Group
PDF
Patcharaporn Chaipattanamatee
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน
Development of Industrial Waste Management Model towards Social Enterprises for Community
PDF
Thanee Sukontachart , Supatta Pinthapataya และ Witoon Simachokedee
การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
The Development of Business Administration Model of Processing Thailand’s Integrated Circuits Industry toward the Smart Electronics Industry
PDF
Jirattri Chootakul , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin


ISSN: 2465-4698