Page Header

2020

Online First

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความต้องการระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
Need of Antenna Characteristic Measurement Systems for Thailand’s Telecommunication Industry
PDF
Danai Torrungrueng , Kittisak Phaebua และ Titipong Lertwiriyaprapa

บทความวิจัย (Research Article)

Techniques for Improving Torque Performance of Three Phase Induction Motor Under Single Phasing Condition Using Capacitor and Neutral Wire PDF
Nutthaphong Tanthanuch และ Pichai Aree
การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องแตกร้าวของสินค้ากระเบื้องซิเมนต์ปูพื้น
Defective Reduction from Crack Defects in Cement Paving Tiles
PDF
Pongsapak Jaksirinont และ Napassavong Osothsilp
การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด
Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
PDF
Wimonmas Bamrungsetthapong และ Pramote Charongratthanasakul
ผลของการเผาซ้ำต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของอิฐดินดิบทนไฟที่ใช้ก่อเตาเผาเซรามิกชนิดใช้ฟืนทางเดินลมร้อนลง
Effect of Repeated Firings on Mechanical and Physical Properties of Unfired Refractory Clay Brick Used as Downdraft Wood Fired Kiln Structu
PDF
Apirat Theerapapvisetpong , Thanakorn Wasanapiarnpong , Siriphan Nilpairach และ Nithiwach Nawaukkaratharnant
รูปแบบการพัฒนาธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน
Business Development Model for Metal Parts Manufacturing for the Aerospace Industry
PDF
Chaipot Maksuk , Suwattana Thepchit และ Sawangtit Srikijsuwan
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟน
Elderly User’s Usage Behavior of LINE Application on a Smartphone
PDF
Junjiraporn Thongprasit และ Thippaya Chintakovid
การวัดค่าประสิทธิภาพการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
The Measurement of Transportation Accessibility Efficiency of Chiang Mai City: Cause Study of Chiang Mai Comprehensive Plan
PDF
Luxana Summaniti และ Siriwat Summaniti
การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถบรรทุก
The Development Model of Quality Management for Production in Truck Body Assembly Industry
PDF
Warong Ngiewruang , Wichian Khetsing และ Kanit Chaloeyjanya
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเซตแห้งแช่เยือกแข็งที่ย่อยด้วยเอนไซม์นิวเทรส
Physicochemical Characteristics of Freeze Dried Egg White Protein Hydrolyzed by Neutrase
PDF
Tipwalee Julmanlik และ Sasithorn Kongruang
การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
The Model Development for Thai Industrial Business Organization in the Age of Disruptive Economy
PDF
Thidarat Ariyaprasert , Supatta Pinthapataya และ Teerawut Boonyasopon
ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพแป้งมันสำปะหลังเทอร์โมพลาสติก/ผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
Soil Nutrients Rich Thermoplastic Tapioca Starch/Water Hyacinth Bio-composite Films
PDF
Pimpanitpa Kunthadong , Chaiyos Chankaew และ Chatrachatchaya Chotichayapong
การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย
Development of a Novel Sugar Cane Planter for Bud Chip as Planting Material
PDF
Piyapong Sriwongras , Supakit Sayasoonthorn , Sittiporn Maneewan และ Nipon Bhuwakiatkhamjorn
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
The Effect of Employees’ Innovation Work Behavior on Business Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand
PDF
Buppha Piphop และ Chedthida Kusalasaiyanon
การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
PDF
Teejuta Prasatkeaw , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Anake Teeraviwatchai


ISSN: 2465-4698