Page Header

Online First

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ทิศทางการส่งเสริมพลังงานถ่านหินสะอาดในประเทศไทย
Directives to Promote Clean Coal Energy in Thailand
PDF
Jongjit Hirunlabh และ Umpone Chupratum

บทความวิจัย (Research Article)

การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
PDF
Tieng Cheewaket , Chai Jaturapitakkul และ Wichian Chalee
ระบบการจัดการหุ่นยนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
Management of a Multi-robots System for Industrial Material Handling
PDF
Pongsakorn Chanchaichujit และ Pruittikorn Smithmaitrie
การสังเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นด้วยวิธี K-inverter สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
Synthesis of Waveguide Band-Pass Filter using K-inverter Technique for Microwave Engineering Education
PDF
Nattapong Intarawiset และ Somsak Akatimagool
มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความสำคัญสัมพันธ์
Cause of Delay in the Construction Project by Relative Importance Index Method
PDF
Waranon Kongsong และ Chaiwat pooworakulchai
การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
PDF
Apirat Theerapapvisetpong และ Siriphan Nilpairach
การสร้างชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึมเคมีนสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
Stratum Boundaries Construction Using K-means Clustering Algorithm in Stratified Random Sampling
PDF
Witwisit Kesornsit , Prechaya Hasalem และ Jirawan Jitthavech
บริเวณวงรีความเชื่อมั่นเชิงเส้นกำกับสำหรับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอินเวอร์สเกาส์เซียน
Asymptotic Confidence Ellipses for Length-biased Inverse Gaussian Distribution
PDF
Wikanda Phaphan และ Tippatai Pongsart
การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของรอบปีการเกิดซ้ำของความแห้งแล้งสำหรับลุ่มน้ำมูลโดยวิธีจับคู่เชื่อมโยงการแจกแจงปกติสองตัวแปร
Spatial Distribution of Drought Return Periods for the Mun Basin Using a Bivariate Copula Method
PDF
Pongpan Maithong , Punpim Puttaraksa Mapiam และ Surachai Lipiwattanakarn
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและพลังงานเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยโดยแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์
Optimizing Cost and Energy Effects for Thai Fruit Export by Multi-objective Optimization Model
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat
A Comparative of Mathematical Model for Solving the Optimal Lane Depth with the Infinite and the Finite Production Rate Model: A Case Study of the ABC Warehouse PDF
Yosita Karnjana และ Panitarn Peerapattana
การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
PDF
Nipada Papukdee , Nuntuschaporn Senawong และ Piyapatr Busababodhin
การประเมินความเสี่ยงอันตรายทางความร้อนและความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Hazard and Reactivity of Hydrogen Peroxide by Differential Scanning Calorimetry
PDF
Suranee Anothairungrat และ Kowit Piyamongkala
การหาเส้นทางการพันเส้นใยบนท่อโค้งคอมโพสิตสำหรับเครื่องพันเส้นใยอัตโนมัติ
Determination of Filament Winding Path on a Composite Elbow Pipe for the Automatic Winding Machine
PDF
Tharit Choo-ongsakul และ Pruittikorn Smithmaitrie
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน
Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill
PDF
Piyapong Sriwongras , Sakda Intaravichai และ Thanya Kiatiwat
สมบัติเชิงกลและการนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
The Mechanical Properties and Thermal Conductivity of Concrete Block from Agricultural Wastes
PDF
Pongsak Jittabut
การกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ของไคโตซาน
Shrimp Shell Deproteinization by Using Papain and Antifungal of Chitosan Against Fusarium oxysporum
PDF
Aphiradee Boonkham , Sunisa Suwancharoen , Pimjai Suwannawong , Busayaphan Buntham และ Juthamart Nguendee
รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
Model of Intelligent Cloud Learning System to Develop Digital Literacy and Collaborative Learning Skills
PDF
Wanpen Plisorn และ Pallop Piriyasurawong
การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
Development of Temperature Convert Algorithms by Image Processing
PDF
Witthaya Boonsuk และ Watthanachai Boonsuk
Development of a Database Management System for Reducing Time to Prepare Documents of Procurement Spare Parts and Maintenance: A Case Study in a Logistic Industry PDF
Athakorn Kengpol และ Kriangkrai Perngkarm
สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์-พอลิโพรไพลีน
Mechanical, Optical and Electrical Properties of Copper Oxide-Polypropylene Composite
PDF
Anuchit Hunyek
การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Comparing Lot Sizing Techniques for Unstable Demand Inventory of a Hardware Retailer
PDF
Sunitiya Thuannadee , Thunyaporn Lekdee , Marisa Sarajan , Wanvisa Kaensanthia และ Wanwimon Phracharoen
Application of Geographic Information System Data for Flood Susceptibility Area and Catchment Area Assessment: A Case Study the Southern Area of SuphanBuri Province PDF
Kanchana Meeching , Sawittri Thongkungand และ Thongchai Suteerasak
แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Pressure Loss Diagram of Air Flow in Polyester Fabric Duct Acrylic PVC Coated
PDF
Kunthakorn Khaothong , Weerachai Chaiworapuek และ Jetsadaporn Priyadumkol
Risk Assessment by the Fault Tree Analysis (FTA) and Analytic Hierarchy Process (AHP) of Infectious Waste Management in Health Promoting Hospital PDF
Pimpa Buapim และ Arroon Ketsakorn
แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
A Mixed Cumulative Sum-Tukey’s Control Chart for Detecting Process Dispersion
PDF
Rawewarlee Thitisoowaranon , Saowanit Sukparungsee และ Yupaporn Areepong
การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Spatial and Temporal Variation of Ambient Nitrogen Dioxide Concentrations in Pattaya City, Chon Buri Province
PDF
Susira Bootdee , Sasitthon Wongtim , Nonlapat Kerdtawee , Suganya Phantu และ Nissaya Chuathong
Determination of Mechanical Properties of Low Carbon Steel with Hydraulic Bulge Test for Using in Hydromechanical Deep Drawing Process Simulation PDF
Chalakorn Udomraksasakul และ Chalida Udomraksasakul

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว
Development of a Transporting and Dispensing Vehicle for a Liquid Chemical Drum
PDF
Kiattisin Kanjanawanishkul , Siwanut Sreelohor , Thanaphat Nuantoon , Paichit Stapornteera , Peerapong Chaniang และ Jennifer Hopper

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
Development of Boolean Algebra Equations Program using Karnaugh Map for Applying in Electronic Engineering Education
PDF
Pawana Choosiri
การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
The Deployment of Pulse High Voltage Generator for Stimulating Pleurotus Sajor-Caju Mushroom
PDF
Nirut Janthima , Salinee Acharry และ Dusit Ngamrungroj
ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันสำหรับการแจกแจงปัวซงที่มีศูนย์มาก
The Confidence Interval of the Coefficient of Variation for a Zero - Inflated Poisson Distribution
PDF
Phuengporn Thongchomphu และ Tidadeaw Mayureesawan


ISSN: 2465-4698