Page Header

Online First

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
Design for Disassembly
PDF
Piti Sukontasukkul

บทความวิจัย (Research Article)

การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
PDF
Tieng Cheewaket , Chai Jaturapitakkul และ Wichian Chalee
มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความสำคัญสัมพันธ์
Cause of Delay in the Construction Project by Relative Importance Index Method
PDF
Waranon Kongsong และ Chaiwat pooworakulchai
ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน.
The Impact of Inrush Current from Medium Voltage Capacitor Banks Switching: A Case Study of MEA
PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun และ Pichet Sriyanyong
การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ
Groundwater Flow Simulation to Analyze Channel Head Bifurcation
PDF
Thanachart Sutidhanakul , Wandee Thaisiam และ Adichai Pornprommin
The Development of Confidence Interval of Different Median for Two Population with Free-distributions by Price Bonett Bootstrap-t Method PDF
Anurak Tongkaw
ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
Effect of Roasting Conditions on Beany Odor Retention and Chemical Properties of Sacha Inchi Flour
PDF
wichamanee yuenyongputtakal , Sirima Chinnasarn และ Nisanarth Krasaechol
การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Developing a Model of Synthesis Logic Circuits Based on Gene with Genetic Algorithm
PDF
Chakkrit Preuksakarn
Effect of Fly Ash on Chloride Penetration and Compressive Strength of Reclycled and Natural Aggregate Concrete under 5-year Exposure in Marine Environment PDF
Tieng Cheewaket , Chai Jaturapitakkul และ Wichian Chalee
เทคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
A Technique of Heat Pipe Filling with the Refrigerants Vapor Compression Method
PDF
Thanaphol Sukckchana และ Venus Thadniam
การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวแบบห่วงโซ่มาร์คอฟ
Price Forecasting of Ribbed Smoked Rubber Sheet No. 3 with a Markov Chain Model
PDF
Pichet Pumkaesorn , Apisak Vittayaprapakorn and และ Juta Pichitlamken
Solving the Vehicle Routing Problems with Time Windows Using Hybrid Genetic Algorithm with Push Forward Insertion Heuristic and Local Search Procedure PDF
Narong Wichapa , Thaithat Sudsuansee และ Porntep Khokhajaikiat
Development of Hydraulic Bulge Test to Study Effect of Anisotropy on Low Carbon Steel Sheet Metal for a High Effective Strain PDF
Atapol Palasay , Thanasan Intarakumthornchai , Ramil Kesvarakul , Sutee Olarnrithinun และ Yingyot Aue-u-lan
การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
PDF
Apirat Theerapapvisetpong และ Siriphan Nilpairach
การสร้างชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึมเคมีนสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
Stratum Boundaries Construction Using K-means Clustering Algorithm in Stratified Random Sampling
PDF
Witwisit Kesornsit , Prechaya Hasalem และ Jirawan Jitthavech
ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
Dyeing of Nano Carbon and Titanium Dioxide Coated Monk Robes Using Natural Dye Powder
PDF
Sudaporn Tangkawanit
บริเวณวงรีความเชื่อมั่นเชิงเส้นกำกับสำหรับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอินเวอร์สเกาส์เซียน
Asymptotic Confidence Ellipses for Length-biased Inverse Gaussian Distribution
PDF
Wikanda Phaphan และ Tippatai Pongsart

บทความวิชาการ (Academic Article)

เซตย่อยวิภัชนัยในกึ่งริงของอาเบล-แกรสส์แมน
On Fuzzy Subsets in Abel-Grassmann’s Semirings
PDF
Salinthip Daengkongkho และ Pairote Yiarayong
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
Trends and Direction of Changing in Mega Factors to Affecting Thailand Taking off to New Heights in the Industry 4.0
PDF
Sumate Sathitbun-anan และ Preeda Chantawong


ISSN: 2465-4698