Page Header

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย PDF
ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์ และ พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
การศึกษาจุดคอขวดบนเส้นทางสายหลักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว: กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น PDF
ปกรณ์ ตั้งจาตุรโสภณ และ รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี PDF
นำพล บุตรเชื้อไทย , เที่ยง ชีวะเกตุ และ วิเชียร ชาลี
การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม PDF
ณัฐพล จุลวก และ แคทลียา ปัทมพรหม
การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย PDF
ธนพล ตันติศรีปรีชา และ นวลวรรณ สุนทรภิษัช
ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี PDF
วิภูดล วัชรสาคร และ บวร ปภัสราทร
ความสัมพันธ์ระหว่างสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและ PM10 กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม: กรณีศึกษาในสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในจังหวัดปทุมธานี PDF
อารุญ เกตุสาคร และ นรุตตม์ สหนาวิน
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ PDF
ปิยฉัตร จันทิวา , สุชาติ เซี่ยงฉิน , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ วิเชียร เกตุสิงห์
การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว PDF
ณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ , ชุลีวรรณ โชติวงษ์ และ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ความพร้อมของแรงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน PDF
กรวิก พรนิมิตร
เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิปลายี่สก PDF
ภัทรานิษฐ์ ฮุนตระกูล , ชญานี ชีรคุปต์ และ สุธีรา ขันทพันธ์
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ PDF
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

บทความวิชาการ (Academic Article)

ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์ และ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ และ อาทิตย์ อินทรสิทธิ์


ISSN: 2465-4698