Page Header

2021

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของแผ่นวิสโคอีลาสติกพอลิเมอร์ต่อคุณสมบัติด้านการสั่นสะเทือนและเสียงของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
Preliminary Study on Effects of Viscoelastic Polymer on Damping and Sound Properties of Concrete Panels
PDF
Jirawin Sanguansin , Phattharachai Pongsopha , Piti Sukontasukkul และ Khemapat Tontiwattanakul
อิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อการหน่วงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของยิปซัม
Influence of Melamine Formaldehyde Waste on Retardation of Gypsum Rehydration Reaction
PDF
Bunterng Joonjai , Somsak Siwadamrongpong , Supakit Rooppakhun และ Chalermchai Chaitongrat
การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย
A Study on Forecasting Mutual Fund Net Asset Value in Thailand
PDF
Kunyanat Suraruengchai , Boonorm Chomtee และ Prasit Payakkapong
ผลของการใช้ผงสีจาก Monascus purpureus หมักกับกล้วยน้ำว้าทดแทนไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์แหนม
Effects of Supplementation with Pigment Powders from Monascus purpureus Fermented with Pisang Awak Banana (Musa sapientum Linn.) Replace Nitrite in Fermented Pork Sau
PDF
Kanokchan Sanoppa , Supatsorn Meesangket , Widchayut Aemchalee และ Panupong Wongwan
การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่
Optimum Design of Reinforced Concrete Foundations by Fruit Fly Optimization Algorithm
PDF
Assanai Tapao และ Raungrut Cheerarot
คุณสมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ผสมนาโนซิลิกาที่มีขนาดแตกต่างกัน
Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer with Nano-SiO2 Particle Sizes
PDF
Chudapak Detphan , Satakhun Detphan , Khattiya Chompoovong , Tanakorn Phoongernkham , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt
การจัดลำดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Ranking the Suitable Countries for Investment in Textile Industry
PDF
Walailak Atthirawong
ความถูกต้องในการแทนค่าข้อมูลสูญหายในการจำแนกประเภทกรณีข้อมูลสองกลุ่ม
Missing Data Imputation Based on Accuracy of Binary Classification
PDF
Jumlong Vongprasert
การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
The Development of Ontologies of Processed Food Products of Community Enterprise Group
PDF
Patcharaporn Chaipattanamatee
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน
Development of Industrial Waste Management Model towards Social Enterprises for Community
PDF
Thanee Sukontachart , Supatta Pinthapataya และ Witoon Simachokedee
การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
The Development of Business Administration Model of Processing Thailand’s Integrated Circuits Industry toward the Smart Electronics Industry
PDF
Jirattri Chootakul , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin
ระยะเวลาที่เหมาะสมของการบ่มตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติจากการออกแบบโดยวิธีซูเปอร์เพฟ
The Optimum Duration for Curing Asphalt Concrete Specimens in the Laboratory with Superpave Method
PDF
Panatda Kasikitwiwat และ Krissana Jantarachot
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล
Reduce Waste of Working Process in the Hotel Service Industry by Flow Process Chart
PDF
Thammasak Kuaites , Theeraphon Thueanphae และ Nisachol Chanthranapasawat
หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Pill Dispensing Robot Using Internet of Things Technology
PDF
Kanyalag Phodong , Torlarb Thaikeow , Wirot Yotsawatl , Wachira Pushatrirat และ Yupin Puakya
กลยุทธ์การจัดการสู่ความเป็นเลิศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
Management Strategies for Achieving Sustainable Excellence in the Industrial Business Sector
PDF
Wisut Noo-ngam และ Thanin Silpcharu
Improvement the Performance of the Chest X-ray Image Classification with Convolutional Neural Network Model by Using Image Augmentations Technique for COVID-19 Diagnosis PDF
Nattavut Sriwiboon


ISSN: 2465-4698