Page Header

Online First

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
PDF
Sompoch Noichinda และ Kitti Bodhipadma

บทความวิจัย (Research Article)

ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
PDF
Pichet Sooksaksun , Natinan Prangthong และ Natnicha Phlabngeim
การสำรวจอาการสายตาสั้นตอนกลางคืนในประเทศไทย
A Survey on Night Myopia in Thailand
PDF
Sirorat Wiwatkajornsak และ Nantakrit Yodpijit
พฤติกรรมของโครงสร้างระบบผนังคอมโพสิตแบบผสมภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน
Behaviour of Structural Composite Hybrid Panels Under Combined Bending and Axial Compression Loads
PDF
Thanongsak Imjai และ Jirawat Phumkesorn
Optimization of Oil Extraction from Spent Coffee Grounds (Coffea Canephora Var. Robusta /Coffea Arabica) by Hexane Using Response Surface Methodology PDF
Arphaphon Chanpirak , Patcharaporn Dumnin และ Amornrat Hongpuay
การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน PDF
Trirat Kirdphoksap และ Parames Chutima
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถั่วลิสง
The Development of Biomass Fuel from Peanut Shell
PDF
Patcharee Intanoo และ Praekwun Ketrom
ผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าต่อความถี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย กรณีศึกษาระบบไฟฟ้ากำลังของ กฟน.
The Impact of Frequency System Change from Electrical Disturbance in Power Substation: A Case Study of MEA Power System
PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun และ Pichet Sriyanyong
การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยเกล็ดไคโตซาน: สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Adsorption Methylene Blue Dye by Chitosan Flake: Equilibrium and Applied to Use for Industrial Factory
PDF
Ying Arman , Malika Rojkongsub และ Kowit Piyamonckala
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างของสองสัดส่วนโดยขั้นตอนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเลือกซ้ำที่สำคัญ
Confidence Intervals for the Difference between Two Proportions by Sampling Importance Resampling Algorithm
PDF
Chotikar Vuthisar , Ramidha Srihera และ Patchanok Srisuradetchai
ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์
Intelligence Online System for Automatic Route Planning by Using Genetic Algorithm
PDF
Woranit Thongyu , Krit Somkantha และ Wilaiporn Kultangwattana
ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
Performance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basin
PDF
Pongwatana Sangkatananon , Chakrit Chotamonsak และ Puangpetch Dhanasin
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn , Chakrit Chotamonsak และ Suthinee Dontree
การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
PDF
Tieng Cheewaket และ Wichian Chalee
การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
PDF
Kritsakorn Duangklang , Teeradej Wuttipornpun และ Watcharapan Sukkerd
แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนผสมระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
Antibacterial Membrane from Mixed Poly (vinylidene fluoride) Nanofiber and Poly (vinyl alcohol) Nanofiber
PDF
Chonlada Suwanboon , Noppavan Chanunpanich และ Kanokwan Kittiniyom
ผลกระทบของความแกร่งของชั้นถ่ายแรงต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันของคันทางรองรับด้วยเสาดินซีเมนต์
Effect of Load Transfer Platform Stiffness on Differential Settlement of Deep Cement Mixing Pile Supported Embankment
PDF
Krittaboon Tanthakosol , Thirawut Kriengtaweekit , Pornkasem Jongpradist , Chana Phutthananon และ Raksiri Sukkarak
The Development of Confidence Interval of Different Median for Two Population with Free-distributions by Price Bonett Bootstrap-t Method PDF
Anurak Tongkaw
ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
Effect of Roasting Conditions on Beany Odor Retention and Chemical Properties of Sacha Inchi Flour
PDF
wichamanee yuenyongputtakal , Sirima Chinnasarn และ Nisanarth Krasaechol

บทความวิชาการ (Academic Article)

การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์
Estimating the Population Mean Using Searls Approach
PDF
Chatchawan Kongnam
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย: การสกัดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย
Extraction of Active Compounds from Thai Herbs: Steam Distillation and Solvent Extraction
PDF
Wipawan Neelapong , Bussaba Phonyotin และ Wancheng Sittikijyothin
เซตย่อยวิภัชนัยในกึ่งริงของอาเบล-แกรสส์แมน
On Fuzzy Subsets in Abel-Grassmann’s Semirings
PDF
Salinthip Daengkongkho และ Pairote Yiarayong


ISSN: 2465-4698