Page Header

2021

Online First

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวโน้มของการออกแบบวงจรแอนะลอก: ปัจจุบันและอนาคต
Trends in Analog Circuit Design: Present and Future
PDF
Montree Siripruchyanun
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ข้อมูลพื้นฐานและข้อควรคำนึง
A Publication in Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: Basic Information and Consideration
PDF
Montree Siripruchyanun

บทความวิจัย (Research Article)

แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
PDF
Pawaris Ruennusarn และ Siranya Thongchart
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที
Confidence Intervals for a Ratio of Two Population Medians by Price and Bonett Bootstrap-t Method
PDF
Anurak Tongkaw
การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กสำหรับการต้านทานแรงกระแทกของกระสุนขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตร
Development of Steel Fiber Reinforced Concrete Panels to Resist Impact from 7.62 x 51 mm Caliber Size Bullets
PDF
Apisit Techaphatthanakon , Buchit Maho , Sittisak Jamnam และ Piti Sukontasukkul
แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
PDF
Buppha Piphop และ Chedthida Kusalasaiyanon
การประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเคมี
Assessment of Water Quality in Khlong Yai River in Rayong province by Chemical Index (CI)
PDF
Sunisa Ungwiwatkul และ Susira Bootdee
Effect of Recycled Concrete Aggregates from Ready-mixed Concrete Plant on Chloride Penetration Resistance and Compressive Strength of Concrete PDF
Aunchana Kijjanon และ Taweechai Sumranwanich
Efficiency Comparison of Missing Value Estimation Methods of Response Variable for Three Factor Factorial Experiment in Randomized Complete Block Design PDF
Thanrada Chaikajonwat , Juthaphorn Sinsomboonthong และ Thidaporn Supapakorn
นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในหลายเครื่องจักรที่มีอัตราการเกิดชำรุดแตกต่างกัน
Inventory Replenishment Policy for Corrective Maintenance Spare Part Inventory of Multiple Machines with Different Failure Rates
PDF
Wisut Supithak และ Montree Chatjindakul
ผลของปริมาณชานอ้อยต่อคุณภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนสำหรับงานสาน
Effect of bagasse quantity on quality of thermoplastic starch from compression molding process for woven product
PDF
Sopida Wisansakkul และ Orawan Oupathumpanont
การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบโรเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ABC
An Efficiency Improvement of the Rotor Assembly Line: A Case Study ABC Automotive Parts Factory
PDF
Autthapol Sapew และ Panitarn Peerapattana
ผลของสัดส่วนเส้นใยเปลือกหมากและยางครัมบ์ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรทางความร้อนของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
Effect of Areca Husk Fiber to Crumb Rubber Ratio on Mechanical Properties and Thermal Stability of Natural Rubber Latex Foam
PDF
Suwat rattanapan , Jutatip Artchomphoo , Diew Saijun และ Pasuta Sungsee
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อวัดระยะและบันทึกข้อมูลในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Smartphone Application with an Ultrasonic Sensor for Measuring and Recording Distance in Crime Scene Investigation
PDF
Thosaporn Sungkangwan และ Pairoa Praihirunkit
ขั้วแอโนดจากไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์/คอปเปอร์ออกไซด์เพื่อการสลายโมเลกุลน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง
Cu/CuO Doped TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting
PDF
Natthapan Sanannam , Akarawin Pimarnthisakorn , Anothai Sukvalakunchai และ Pailin Ngaotrakanwiwat
การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทก่อสร้างบนเงื่อนไขการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างภาครัฐ
Analyzing Cash Flow Management of Contracting Firms on Payment Conditions in Public Construction Projects
PDF
Wisitsak Tabyang , Cherdsak Suksiripattanapong และ Sarun Kritson
แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์
Internal Logistics Simulation Based on AGV System in Assembly Section of an Automotive Manufacturer
PDF
Busaba Phruksaphanrat , Inticha Wipusaree และ Panitporn Benjaphongwattana
ผลกระทบของกระบวนการแก็สไนโตรคาร์เบอไรซิงต่อการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรด SKH51 PDF
Wanna Homjabok , Sirawich Keawdonree , Surasak Duadsanthia , Narongsak Thammachot , Tanabodee Praditja และ Nipon Taweejun
Benchmarking of the Problems in Organizations of SMEs and Factors Accessing into New Market Sources of SMEs Food Industries and Large-sized Food Industries in the Digital Age PDF
Supatta Pinthapataya , Jutharat Pinthapataya และ Parinya Saknavee
Acetic Acid as a Carbon Source from Fermentation of Biogas Excess Sludge for the Removal of Nutrients in Enhanced Biological Phosphorus Removal Processes PDF
Chatlada Piasai , Nittaya Boontian , Thunchanok Phorndon และ Mohamad Padri
The Studies of Carbonization Temperature and Amount of Phosphoric Acid on Phenol Adsorption on Activated Carbon Prepared from Apricot Stones PDF
Nattapon Jansri และ Malee Santikunaporn
การพัฒนาความคงรูปของไฮโดรเจลจากเส้นใยปาล์มด้วยยางธรรมชาติ
Shape Stability Enhancement of Palm Fiber Hydrogels with Natural Rubber
PDF
Nuttida Srirachya
Performance of Lightweight Aggregate Mortar Containing Pumice Blended with Palm Oil Fuel Ash Clinker and Metakaolin for Elevated Temperatures and Chloride Permeability Resistance PDF
Benjawan Prajaklertwittaya และ Danupon Tonnayopas
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสละและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
Antioxidant Activity of Salak and Soap Product Development
PDF
Sunisa Suwancharoen , Teerapich Kasemsuk , Nuntaporn Moonrungsee , Udom Kurewan , Suttsinee Mekprayoon , Jarassri Oebsapap และ Apaporn Boonmee
สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของหม้อต้มเทอร์โมไซฟอนวงจรปิด
The heat transfer performance of a close loop thermosyphon boiler
PDF
Chaiyun Jaiboonma และ Thanaphol Sukchana
การจำแนกข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การจัดกลุ่มด้วยวิธีเคมีนและวิธีการเรียนรู้เชิงลึก
Large-scale Data Classification based on K-means Clustering and Deep Learning
PDF
Nuntuschaporn Senawong , Supawadee Wichitchan และ Orawich Kumphon
A study and Design to Compare an Efficiency of a AS/RS with the Rack of Modular Cells and a Traditional AS/RS Using Simulation Approach for Decision Makings PDF
Arpaphat Hemsuwan และ Weerapat Sessomboon
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออกแรงบิดลูกบิดประตูของผู้สูงอายุ
Factors Affecting Wrist Torque Exertion Capability on Door Knob of Elderly
PDF
Worakan Tuengta และ Pornsiri Jongkol
เครื่องมือสร้างภาพวัฏจักรราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้กราฟถ่วงน้ำหนัก
A short-term stock price cycle visualization tool using a weighted graph
PDF
Somkiat Chormuan และ Chantana Chantrapornchai
รูปแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย
The Biomass Power Plant Management Model in Thailand
PDF
Sompan lakonpon , Suwattana Thepchit , Preda Attavinijtrakarn และ Somchay Chokmavirote
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Factors Influencing the Successful SMEs Marketing Management in Industrial Sector of Thailand
PDF
Papawin Thakonnawamongkol , Punsavadee Pongsiri และ Thanin Silpjaru
Threshold Total Chloride Content, Depassivation Time of Reinforcing Steel, and Compressive Strength of Concrete with Fly Ash and Partial Replacement of Fine Aggregate by Bottom Ash PDF
Sira Arttamart และ Taweechai Sumranwanich
Applying Robotic Process Automation in the Calculation Process of Premium Remittance for Deposit Protection Agency and Financial Institution Development Fund PDF
Preawwinit Kantawin และ Wipawee Tharmmaphornphilas
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
PDF
Chedthida Kusalasaiyanon และ Acharee Pattanaworapong
การรู้จำท่าทางมือสำหรับตรวจจับความมีชีวิตของผู้ใช้แบบทันทีทันใดในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Hand Gesture Recognition for Real-time Liveness Detection in Mobile Phone Applications Using Deep Learning
PDF
Woramet Lertsiwanont และ Thitirat Siriborvornratanakul
สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด
Properties of Mortar Incorporating Fiber Cement Roof Tile Waste Fine Aggregate
PDF
Anousit Vilaivong , Sakchai Naenudon , Ampol Wongsa , Vanchai Sata และ Prinya Chindaprasirt
The PI Controller Design Based on Stored Energy in Capacitor Using Discrete Time Method for the Unified Power Quality Conditioner PDF
Nippit Kimkaew และ Phonsit Santiprapan
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเรขาคณิตเมืองกับการไหลของอากาศและสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
The Relationship between Urban Geometry Patterns, Air Flow and Thermal Comfort: A Case Study of Chiang Mai Municipality
PDF
Suchit Chungcharoen และ Wanpen Charoentrakulpeeti
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด
Development of Biomass Briquettes from Mixed Pineapple Peel and Corn Cob.
PDF
Kanokpong Srithiang
Design and Development of Reverse Vending Machines Using Quality Functional Deployment Technique and Patent Searching Technique PDF
Prin Boonkanit
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายในแผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
A Comparison of Missing Value Estimations in Randomized Complete Block Design
PDF
Chayada Kaewchaicharoenkit , Boonorm Chomtee และ Wandee Wanishsakpong
การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดพลาดของกลไกเอชเอสทีเอสและการจู่โจมด้วยการเปลือยเอสเอสแอล
Problem Analysis of HSTS Malfunction and SSL Stripping Attack
PDF
Paradet Khachenrum , Darunee Puangpronpitag , Somnuk Puangpronpitag และ Egachai Puangpronpitag
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ในระหว่างการเก็บรักษา
The Quality Changes of Soil - Coating Salted Eggs Substituting Sodium Chloride with Potassium Chloride during Storage
PDF
Natcha Laokuldilok , Nanthina Damrongwattanagool , Mayuree Chompoo , Kanjana Ruttanateerawichien และ Napapan Chokumnoyporn
คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา
The EEG Brain Signals Related to Humans Lie Activity by Lightweight Device
PDF
Wachira Lawpradit , Surapong Petharn และ Weerasak Fongngen
Discharge Coefficient of Irrigation Structure in Regulators of Left Lateral Canal of Pranburi Operation and Maintenance Branch 4, Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province PDF
Phattrasuda Phosri , Anek Neramitkornburee และ Chokchai Kongkraw
Development of A Decision-Support System for Finished Products Demand Planning by Using Principle of ABC and FMS Analysis: A Case Study of Pharmaceutical and Distributor Company PDF
Kanjanaporn Pirunkran และ Detcharat Sumrit
การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง
The Comparison of Growth Ability Sweet Waxy Corn with Drip Irrigation Method by Using Elevated Tank
PDF
Thitinun Pongnam , Banlu Phiachin , Banjob ChamChong และ Parinya Thaweephun
สมบัติของเพคตินจากเปลือกแตงโมที่สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมและการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Properties of Pectin from Watermelon Rind Extracted by Conventional and Microwave Heating Methods
PDF
Sirima Chinnasarn และ Kusuma Mongsa
การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์เสมือนด้วยวิธีปรับพื้นที่ปุ่มเป้าหมายและการใช้แบบจำลองทางภาษา LSTM
Combining Key-target Resizing and LSTM Language Model to Reduce Typos in Thai Soft Keyboard
PDF
Vachara Suwansophon และ Thitirat Siriborvornratanakul
การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบปุ่มสำหรับทีนัท M12 กับเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGHC
Optimization of Resistance Projection Welding Process Parameters for M12 T-Shape Weld Nut and SGHC Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet
PDF
Teerawut Khuenkaew และ Thiti Mhoraksa
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนตรงของทรายผสมเศษยางรถยนต์
Direct Shear Behaviour of Sand–Tyre Crumb Mixtures
PDF
Pulpong Pongvithayapanu

บทความวิชาการ (Academic Article)

เทคโนโลยีการตรวจสอบภัยพิบัติหลุมยุบ
Sinkhole Monitoring Technology
PDF
Siwarote Siriluck
การวิเคราะห์ค่าสุดขีด: ภายใต้กระบวนการไม่คงที่
Extreme Value Analysis: Non–stationary Process
PDF
Pannarat Guayjarernpanishk , Tossapol Phoophifa และ Piyapatr Busababodhin


ISSN: 2465-4698