Page Header

2022

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสสลับของลูกถ้วยพอร์ซเลนกับอนุภาคฝุ่นซีเมนต์และเกาลีนที่เคลือบผิว
A Comparative Study of AC Porcelain Insulators Characteristics with Cement Dust Particles and Kaolin Surface Coatings
PDF
Anyarat Sonsanam และ Tawatchai Sonsanam
นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในหลายเครื่องจักรที่มีอัตราการเกิดชำรุดแตกต่างกัน
Inventory Replenishment Policy for Corrective Maintenance Spare Part Inventory of Multiple Machines with Different Failure Rates
PDF
Wisut Supithak และ Montree Chatjindakul
Design and Development of Reverse Vending Machines Using Quality Functional Deployment Technique and Patent Searching Technique PDF
Prin Boonkanit
Development of A Decision-Support System for Finished Products Demand Planning by Using Principle of ABC and FMS Analysis: A Case Study of Pharmaceutical and Distributor Company PDF
Kanjanaporn Pirunkran และ Detcharat Sumrit
การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบปุ่มสำหรับทีนัท M12 กับเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGHC
Optimization of Resistance Projection Welding Process Parameters for M12 T-Shape Weld Nut and SGHC Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet
PDF
Teerawut Khuenkaew และ Thiti Mhoraksa
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนตรงของทรายผสมเศษยางรถยนต์
Direct Shear Behaviour of Sand–Tyre Crumb Mixtures
PDF
Pulpong Pongvithayapanu
Effect of Moisture Content in Rubberwood with Heat Treatment on the Performance of Glued-laminated Timber Beams under Sustained and Cyclic Loads PDF
Thippakorn Udtaranakron , Warawit Eakintumas และ Tawich Pulngern
สมูทไฟไนท์เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมที่ใช้โดเมนสม่ำเสมอแบบเอลิเมนต์ทรงสี่หน้าสำหรับปัญหาความเค้นในระนาบสองมิติ
Polygonal Cell-based Smoothed Finite Element Using Quadrilateral Smoothing Domains for 2D Plane Stress Problem
PDF
Nuttaya Siengsai , Kamtornkiat Musiket , Boonchai Puangpaingam , Suthee Piyapiphat , Supasit Pongsivasathit และ Pongpitch Tuanpusa
การศึกษาอิทธิพลของความหนาและวัสดุคั่นกลางของกระจกนิรภัยหลายชั้นสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในกรณีชนคนเดินเท้า
A Study of Thickness and Interlayer of Laminated Glass for Bus Affecting Pedestrian Protection
PDF
Kullayot Suwantaroj , Supachai Lakkam และ Saiprasit Koetniyom
วิธีสกัดข้อมูลสัดส่วนในภาพเขียนแบบวิศวกรรมด้วยการประมวลผลภาพลักษณะโครงร่างวัตถุ
Morphological Image Processing-based Method for Extracting Dimension Specification in Engineering Drawing
PDF
Patawee Adisaisakda , Prasertsak Tiawongsombat และ Wannalak Laotaweesub
การออกแบบบานประตูระบายน้ำโดยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุดของโครงสร้าง
Design of Slide-gate by Using Structural Topology Optimization
PDF
Hemmawit Chinwong และ Siradech Surit
การคำนวณกระแสอ้างอิงด้วยทฤษฎีกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า
Reference Current Calculation with Instantaneous Power Theory for Current Quality Improvement in Railway Electrification System
PDF
Chakrit Panpean , Jeerawan Homjan , Jittima Varagul และ Worawat Lawanont
การประเมินความผิดพลาดของการติดตั้งสลักย้ำอากาศยานด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
Failure Assessment of Aircraft Rivet Installation Using Fault Tree Analysis
PDF
Nuttakorn Trirattanawananon และ Prachuab Klomjit
การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ
Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building
PDF
Thanat Kanadee และ Sarawuth Chaimool
การคาดการณ์ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Forecasting the Bike Riders for Sustainable Travel in Rayong Municipality
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

ผลของปริมาณชานอ้อยต่อคุณภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนสำหรับงานสาน
Effect of bagasse quantity on quality of thermoplastic starch from compression molding process for woven product
PDF
Sopida Wisansakkul และ Orawan Oupathumpanont
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสละและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
Antioxidant Activity of Salak and Soap Product Development
PDF
Sunisa Suwancharoen , Teerapich Kasemsuk , Nuntaporn Moonrungsee , Udom Kurewan , Suttsinee Mekprayoon , Jarassri Oebsapap และ Apaporn Boonmee
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด
Development of Biomass Briquettes from Mixed Pineapple Peel and Corn Cob.
PDF
Kanokpong Srithiang
การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์เสมือนด้วยวิธีปรับพื้นที่ปุ่มเป้าหมายและการใช้แบบจำลองทางภาษา LSTM
Combining Key-target Resizing and LSTM Language Model to Reduce Typos in Thai Soft Keyboard
PDF
Vachara Suwansophon และ Thitirat Siriborvornratanakul
A Confirmatory Factor Analysis for the Risk of Internet Threat to Operational Staff in Industrial Business in Rayong Province PDF
Rungroj Subanjui

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดพลาดของกลไกเอชเอสทีเอสและการจู่โจมด้วยการเปลือยเอสเอสแอล
Problem Analysis of HSTS Malfunction and SSL Stripping Attack
PDF
Paradet Khachenrum , Darunee Puangpronpitag , Somnuk Puangpronpitag และ Egachai Puangpronpitag
Developing a System to Control the Movements of a Hospital Bed Position and Notification Alarm When the Patient Gets Out of Bed Through the Mobile Telephone Application PDF
Skul Kamnuanchai

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

Relationship Assessment Between Space usage Transformation of Lanna Local Dwelling House Extension through Justified graph PDF
Kriangkai Somyot และ Tanut Waroonkun

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน
Competency Development for Personnel Responsible for Energy Management in Textile Industry under the Ministry of Energy
PDF
Kunlasap Thongprasit , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin
Benchmarking of the Problems in Organizations of SMEs and Factors Accessing into New Market Sources of SMEs Food Industries and Large-sized Food Industries in the Digital Age PDF
Supatta Pinthapataya , Jutharat Pinthapataya และ Parinya Saknavee
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
PDF
Chedthida Kusalasaiyanon และ Acharee Pattanaworapong


ISSN: 2465-4698