Page Header

Author Details

บุณยโสภณ, ภาวิณี, ภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 27, No 2 (2017): April - June - บทความวิจัย (Research Article)
    การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
    Abstract  PDF


ISSN: 2465-4698