Page Header

Author Details

กาฬกาญจน์, ศิริพร, ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 26, No 3 (2016): September - December - บทความวิจัย (Research Article)
    รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    Abstract  PDF


ISSN: 2465-4698