Page Header

Author Details

เก่งพล, อรรถกร, ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ระบบการจัดการชั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ และรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 25, No 2 (2015): May - August - บทความวิจัย (Research Article)
    การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน
    Abstract  PDF


ISSN: 2465-4698