ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

สารบัญ ฉบับที่12, หน้าปกใน ฉบับที่12
สารบัญ ฉบับที่13, หน้าปกใน ฉบับที่13
สารบัญ ฉบับที่8, หน้าปกใน ฉบับที่8
สารบัญ ฉบับที่9, หน้าปกใน ฉบับที่9
สำราญหันต์, ปัญญา
สิงห์นิกร, อนุศิษฐ์
สิงห์สูงเนิน, กิตติศักดิ์
สิริโชดก, ธนยศ
สีหลืองสวัสดิ์, รุ่งโรจน์
สุขชื่น, ฐาปนี
สุขศาลา, ลัดดาวัลย์
สุริยะ, ต่วนนูรีซันน์

หงส์จำรัส, นภัค
หทัยสมิทธ์, ขนิษฐา
หนูคง, จารุมน
หน้าปก-9-17-2562, หน้าปก (Thailand)
หน้าปกวารสาร, หน้าปกวารสาร
หน้าปกใน-9-17-2562, หน้าปกใน (Thailand)
หน้าปกใน-สารบัญ14_2-2560, หน้าปกใน ฉบับที่14
หาญประเสริฐ, ญาณีรัตน์

อดิศรพันธ์กุล, บุรณี
อมรกิจภิญโญ, ธัญธรณ์
อยู่สมบูรณ์, สถาพร
อยู่สุข, เอกบุตร
อินทุวงศ์, กันต์

151 - 175 of 220 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI