Page Header

Author Details

ดำรงกิจโกศล, ชัยยศ, นักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
    Abstract  PDF