Page Header

Author Details

ดวงมาลา, วีระชาติ, Thailand

  • Vol 13, No 2 (2020): July-December - บทความวิจัย (Research Article)
    การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    Abstract  PDF