Page Header

การสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อรทัย ทองฤทธิ์, สนอง โลหิตวิเศษ

Abstract


การวิจัยเรื่องการสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัว     ที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ นำมาร่างเป็นกรอบการสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว     แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ คือ แบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักศึกษา ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม 0.96, 0.96 และ 0.81 ตามลำดับโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 81 คน ครูผู้สอน จำนวน 155 คน และนักศึกษาจำนวน 757 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 132 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 290 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 335 คน 2) การสร้างรูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     โดยนำผลวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อค้นพบที่ได้นำมากำหนดเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้รูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ประเมินความเป็นไปได้ขององค์ประกอบและเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

           ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) กฎหมาย 2) นโยบาย 3) หลักการจัดการศึกษานอกระบบ 4) งบประมาณ และ 5) ประสิทธิภาพของ       การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว สำหรับงบประมาณ พบว่า (1) การใช้เกณฑ์การปันส่วนของค่าใช้จ่าย     รายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณ (2) ค่าใช้จ่ายรายหัวพื้นฐานที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนจริง ๆ  (3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับดำรงความเป็นสถานศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติทั่วไปของสถานศึกษา โดยต้องพิจารณาจากความแตกต่างของขนาดสถานศึกษา ขนาดจังหวัด พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลางและเล็ก และจังหวัดขนาดใหญ่ กลางและเล็กโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพิจารณาจากความแตกต่างของพื้นที่ในเมืองกับพื้นที่นอกเมือง การแบ่งหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงพื้นที่ในเมืองและพื้นที่นอกเมืองและหน่วยงาน     ต้นสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายหัวที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 23.98, 41.60 และ 46.12 ตามลำดับ ทำให้เห็นว่า          เงินงบประมาณที่ลงไปสู่คุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนไม่เต็มที่ และ 2. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทางตรงและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทางอ้อม พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทางการศึกษากับจังหวัดขนาดใหญ่ กลางและเล็ก และพื้นที่ในเมืองและพื้นที่นอกเมืองโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และที่ระดับ .01 ตามลำดับ


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th