Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ PATE สำหรับการสอนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009((The development of instructional PATE model for basic pneumatics and hydraulics) Abstract
ภัทร พงศ์กิตติคุณ
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนารูปแบบการตลาดสำหรับธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (The Market Model Development for the Printery Regulated by Autonomous Universities of the State) Abstract
ชุลีวรรณ โชติวงษ์
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านเจตคติ (The Development of A Culture Attitude learning Model) Abstract
ณัฐพงษ์ โตมั่น, วรพจน์ ศรีวงษ์คล
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านเจตคติ(The Development of A Culture Attitude learning Model) Abstract
ณัฐพงษ์ โตมั่น, และวรพจน์ ศรีวงษ์คล
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (The Development of Training Model through Computer Networking for the Deaf) Abstract   PDF
สุภชัย ศรีนวล
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชาระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาต่อเนื่องภาคพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Abstract   PDF
ดวงกมล แก้วแดง, วัฒนีย์ โรจนสัมฤทธิ์
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การพัฒนารูปแบบสมรรถนะตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ของประเทศไทย(The Development of Quality Management Representative Competency Model for Machinery and Equipment Industrial Sector in Thailand) Abstract
พิมพ์ชนก เต็งเจริญ, คณิต เฉลยจรรยา, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางแห่งอริยมรรคของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด Abstract   PDF
จีราพร แจ่มปัญญา
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง. Abstract   PDF
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน, มนต์ชัย เทียนทอง
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT (The Development of Teachers Training Programs to Construct Teaching Package Based-on 4 MAT Learning Cycle) Abstract   PDF
รุ่งทิวา สลากัน, มนต์ชัย เทียนทอง
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ แบบฐานสมรรถนะ(The Development of Vocational Teachers Training Programs Based-on the Competency-Based Training Curriculum Development Model for Vocational Teachers.) Abstract   PDF
ปวีณกร แป้นกลัด, มนต์ชัย เทียนทอง
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา(Development of Training Program on Total Quality Management System in Teaching of Vocational Institutes.) Abstract
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก, คณิต เฉลยจรรยา
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (The Development of Performance Criteria and Indicators for the Quality of Graduates in Autonomous Universities) Abstract
พิสชา บัวครื้น
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Personal Financial Planning of the UndergraduatesKing Mongkut’s University of Technology North Bangkok) Abstract   PDF
สมจิตร์ วิริยานนท์
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย กรณีศึกษาจากผลกระทบอาเซียน-จีน(Analysis of External Marketing Environment of Thai Food Industry: A Case for ASEAN-China Free Trade Agreement Impact) Abstract
พิมพ์ชนก จิรัฏฐิติกาล, ธานินทร์ ศิลป์จารุ
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการกำจัดขยะ : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี(A Study of public and private partnerships In waste management: A case study of Nonthaburi province.) Abstract   PDF
สมจิตร์ วิริยานนท์
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ การศึกษาปัจจัยการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Study on Operational Factors of Vocational Training Center of Institutions in Office of Vocational Education Commission) Abstract   PDF
สิริพงศ์ เพชรนาค
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การศึกษาผลกระทบขององศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า ของเครื่องปั่นไฟ Abstract   PDF
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ การศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา Abstract   PDF
วัชราภรณ์ เพ็งสุข
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ การศึกษาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ จากการลงทุนในหุ้นสามัญพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในการขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(A Study of Minimum Rate of Return on Investment in Stock with Put Derivative Warrants in the Stock Exchange of Thailand) Abstract
นนธวัช ธนะไพรินทร์
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Model of Entrepreneurs’ Development for Readiness in Facilitating Foreign Employees of Software Industries) Abstract   PDF
บุญเชิด บุตรอินทร์, คณิต เฉลยจรรยา, ประชา ตันเสนีย์
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" การส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
นิพา อุประ ศรีวะรมย์
 
Vol 93, No 1 (2015): โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติฯ : การวิเคราะห์อาชีพและสมรรถนะ ปัจจัยการเลือกใช้เครื่องมือย่อยชิ้นส่วนคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(Factors the Selection Tools for Breaking Concrete from Demolition Projects : Case Study in Bangkok Metropolitan Region) Abstract
ปารเมศ รินทะวงศ์, ปนายุ ไชยรัตนานนท์
 
Vol 97, No 1 (2016): การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งห์พิมพ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Abstract   PDF   PDF (ภาษาไทย)
ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชน ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ Abstract
สุวิมล เจียรธราวานิช
 
51 - 75 of 86 Items << < 1 2 3 4 > >> 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th