Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง (The Marketing mix factors that influence the decision to buy second hand cars) Abstract   PDF
เอกวีณา วิเชียร
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" ผนังเย็นระบบดูดซึมจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Absorption Refrigeration System with Solar Energy) Abstract   PDF
โกศิน สวนานนท์
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract
ชุติมา ทองหนู
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" รูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต กลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (A Model Employees Development of Production Supervisor Level Group Automotive Parts Manufacturing) Abstract   PDF
มุจรินท์ บุรีนอก, มงคล หวังสถิตย์วงษ์, ดร. ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" รูปแบบการพัฒนาผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(The Model for developing Trainers in the Auto Part Manufacturing Factories) Abstract   PDF
วีระกาจ ดอกจันทร์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, สักรินทร์ อยู่ผ่อง
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม รูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาการผลิตโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต(The Model of Supervisor Development to Enhance the Potential in Production Problem Solving Using Production Specialist Experiences) Abstract
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
 
Vol 94, No 2 (2015): พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร" รูปแบบการเสริมสร้างการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก(A Model Reinforcement for Retaining Human of Operation Employees Level in Manufacturing Plastic Products) Abstract   PDF
ภิรมย์ เจริญพานิช, มงคล หวังสถิตย์วงษ์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม รูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันในองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ (Model supplement Engage the organization of the autonomous university personnel) Abstract
ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, คันธรส แสนวงศ์
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ รูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการทำงานและการใช้ชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Development of Learning Innovation Model for Increasing Competence Abstract   PDF
อนุชิต งามขจรวิวัฒน์
 
Vol 96, No 4 (2015): การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม รูปแบบแนวทางการบิรหารผู้มีศึกยภาพสูงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย((Talent Management Alignment Model effect to Business Performance Of Public Company in Stock Exchange of Thailand) Abstract
ธัชชพันธ์ ศิริเวช
 
Vol 95, No 3 (2015): โครงการนำร่องคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ แนวทางการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การในธุรกิจอุตสาหกรรม (Guidelines for Total Quality Management in Industrial Business) Abstract   PDF
ธยกร วัชรมงคลกุล
 
76 - 86 of 86 Items << < 1 2 3 4 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th