Page Header

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)

- เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/พัฒนาและผลการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบัน ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งนักวิจัย/พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ

- เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนและกระจายองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

- เพื่อเป็นศูนย์รวมข่ายงานให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เสนอแนวความคิดผลงานวิจัย/พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...


ISSN: 1685-8573