ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 2, No 3 (2555)

JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555

Table of Contents


หน้าปกใน-สารบัญ PDF (ภาษาไทย)
  1-3
การปรับปรุงระดับการประกันคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตสายพาน รถยนต์กระบวนการใหม่ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างด้วยการประยุกต์ระบบ โครงข่ายคุณภาพ PDF (ภาษาไทย)
  4-14
มาตรฐานอาชีพนักวิจัย ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน PDF (ภาษาไทย)
  15-25
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์แบบเน้นประสบการณ์การฝึกอบรม PDF (ภาษาไทย)
  26-35
แนวคิดในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ บนคลาวด์คอมพิวติ้ง PDF (ภาษาไทย)
  36-43
การจัดการสหกิจศึกษาโดยโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม PDF (ภาษาไทย)
  44-52
การพัฒนาการสอนแบบวิศวกรรมดิจิตอลโดยโครงงานเป็นฐานเพื่อเสริม สร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา PDF (ภาษาไทย)
  53-60
ฟาร์มเสมือนจริง (Virtual Farm) กำเนิดใหม่ในการจัดการฟาร์มเกษตร PDF (ภาษาไทย)
  61-68


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI