ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Notifications

This page shows important updates associated with this journal such as new issues or announcements. You may subscribe to these notifications through RSS feeds (by clicking on the images to the right), or through email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

 
14 Oct 2019 20:56:43 Go To URL
 

An issue has been published.

 
14 Oct 2019 14:44:05 Go To URL
 

An issue has been published.

 
25 Jan 2019 17:13:08 Go To URL
 

An issue has been published.

 
25 Jan 2019 16:36:43 Go To URL
 

An issue has been published.

 
15 Jan 2019 11:00:56 Go To URL
 

An issue has been published.

 
14 Jan 2019 18:31:29 Go To URL
 

An issue has been published.

 
23 Feb 2018 18:06:43 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 17:44:31 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 17:07:43 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 15:50:56 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 15:29:00 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 15:03:19 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 14:37:04 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 13:53:45 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 13:19:57 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 12:55:53 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 00:18:30 Go To URL
 

An issue has been published.

 
12 Feb 2018 00:17:47 Go To URL
 

An issue has been published.

 
11 Feb 2018 23:44:56 Go To URL
 

An issue has been published.

 
11 Feb 2018 22:52:42 Go To URL
 

An issue has been published.

 
11 Feb 2018 22:09:04 Go To URL
 

An issue has been published.

1 - 21 of 21 Items


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI