ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 3, No 5 (2556)

JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 5  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2556

Table of Contents


หน้าปกใน-สารบัญ PDF (ภาษาไทย)
  ก-ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย PDF (ภาษาไทย)
  1-13
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางการศึกษาด้วยไอซีที PDF (ภาษาไทย)
  14-25
การพัฒนาระบบ e-Tutor สำนักหอสมุดกลาง PDF (ภาษาไทย)
  26-34
การจัดรูปแบบการให้คำปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคนิค KWL PDF (ภาษาไทย)
  35-47
สมรรถนะวิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ PDF (ภาษาไทย)
  48-57
ประเทศไทยกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ PDF (ภาษาไทย)
  58-65
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตหลักและ การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ PDF (ภาษาไทย)
  66-79
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียน วิชาเรียนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน PDF (ภาษาไทย)
  80-89


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI