ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 4, No 8 (2557)

JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 4  ฉบับที่ 8  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

Table of Contents


หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่8 PDF (ภาษาไทย)
  ก-ง
การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนด้านช่างอุตสาหกรรมในระดับอาชีวศึกษา PDF (ภาษาไทย)
  1-10
กรีนไอซีที: แนวทางสู่สถาบันการศึกษาเพื่อการลดคาร์บอน PDF (ภาษาไทย)
  11-18
ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวติ้ง PDF (ภาษาไทย)
  19-28
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ PDF (ภาษาไทย)
  29-34
ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในสถานศึกษา PDF (ภาษาไทย)
  35-41
การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาทสมมุติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF (ภาษาไทย)
  42-50
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง PDF (ภาษาไทย)
  51-56
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน PDF (ภาษาไทย)
  57-65


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI