ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Notification mailing list

Enter your email address to receive immediate notifications of important new content added to the journal.

 

You can register with this site to...
 • » Privacy Statement


  • วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

   ดำเนินการโดย
   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   สนับสนุนการดำเนินการโดย
   สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

   วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
   สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
   ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
   วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI