ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Archives

2560

Cover Page

Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 7  ฉบับที่ 14  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560

2559

Cover Page

Vol 6, No 12 (2559): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 6  ฉบับที่ 12  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559
Cover Page

Vol 6, No 11 (2559): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 6  ฉบับที่ 11  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

2558

Cover Page

Vol 5, No 10 (2558): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 5  ฉบับที่ 10  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

2556

Cover Page

Vol 3, No 5 (2556): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 5  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2556

Vol 3, No 6 (2556): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 6  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556

2557

Cover Page

Vol 4, No 8 (2557): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 4  ฉบับที่ 8  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

2558


2554

Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2554
Cover Page

Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554

2555

Cover Page

Vol 2, No 3 (2555): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555
Cover Page

Vol 2, No 4 (2555): JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 4  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2555

1 - 14 of 14 Items    


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI