Page Header

Journal Contact

Mailing Address

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2707, 2719, 2726
โทรสาร : 02-555-2734
e-mail : sirapatb@kmutnb.ac.thitjournal@kmutnb.ac.th

Principal Contact

Asst.Prof.Dr.Sirapat Boonkrong
Email: sirapat.b@it.kmutnb.ac.th

Support Contact

Miss Areena Ruangprach
Email: areena.r@it.kmutnb.ac.thISSN: 1685-8573