ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Journal History

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554   วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้รับความอนุเคราะห์บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก   เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยที่จำแนกตามประเภททางอาชีวศึกษาอาทิ สาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  เกษตรกรรม  ประมง  ศิลปกรรม  คหกรรม  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี   วารสารรับพิจารณาบทความที่มีขนาดระหว่าง 5-15  หน้ากระดาษ A4      โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้พิจารณาบทความ    วารสารเผยแพร่บทความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อันเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา  ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักวิชาการโดยพิมพ์เผยแพร่จำนวนไม่มาก   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE  ทั้งผู้เขียนและผู้พิจารณาบทความจะได้รับวารสารฉบับสิ่งพิมพ์ในเล่มที่เกี่ยวข้อง

            วารสารดำเนินการตามมาตรฐานวารสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  ประจำปี พ.ศ. 2561      ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ทำให้บทความจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์  ก็หวังว่าผู้เขียนจะได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมาตรฐานทางวิชาการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer review) จากสถาบันต่าง ๆ      ได้ให้ข้อเสนอแนะ  ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปวารสารได้ลงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติที่ให้ความกรุณาต่อวารสารในการพิจารณาบทความโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ    ขอความสุขและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและวิชาชีพจงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2562
วารสารไม่มีค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer review) โดยวารสารจะลงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติที่ให้ความกรุณา
ต่อวารสารในการพิจารณาบทความโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ขอความสุขและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและวิชาชีพจงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษาเป็นวารที่เผยแพร่บทความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยของผู้เขียนในการเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา
หรือเพื่อเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงพิมพ์และวารสารไม่มีค่าตอบแทนให้กับผู้พิจารณาบทความ
โดยเผยแพร่วารสารฉบับสมบูรณ์จำนวนจำกัด ตามจำนวนผู้เขียน จำหน่ายที่ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และเผยแพร่เป็นไฟล์ pdf ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์วารสารออนไลน์ KMUTNB ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE


ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการอาชีวและเทคนิคศึกษา ลิขสิทธิ์เป็นของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๙๘ โทรสาร ๐๒ ๕๘๗ ๘๒๕๖
prachyanunn@kmutnb.ac.th
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th

 

 วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI