ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธัญชนก ช้องทอง, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ธานินทร์ คงศิลา

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 9101 4) การมีส่วนร่วมในโครงการ 9101 5) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 9101 กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการ 9101 จานวน 223 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.3 อายุเฉลี่ย 55 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 43.0 รายได้เฉลี่ย 157,515.70 บาท/ปี พื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 17 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 78.5 2) เกษตรกรเห็นด้วยระดับมากเกี่ยวกับโครงการ 9101 3) เกษตรกรมีส่วนร่วมบ่อยครั้งในโครงการ 9101 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมคิดและร่วมตัดสินใจบ่อยครั้ง ร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผลประโยชน์ทุกครั้ง และร่วมติดตามและประเมินผลบางครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) การเป็นสมาชิกกลุ่ม และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 9101 มีความสัมพันธ์กับการร่วมคิด 2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 9101มีความสัมพันธ์ กับการร่วมตัดสินใจ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 9101 มีความสัมพันธ์กับการร่วมปฏิบัติการ 4) ระดับการศึกษา รายได้ และพื้นที่ทาการเกษตร มีความสัมพันธ์กับการร่วมติดตามและประเมินผล

Keywords


เกษตรกร, การมีส่วนร่วม, โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

[1] กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). คู่มือด้าเนินงาน
โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน. สืบค้นจาก
แหล่งข้อมูล:https://www.doae.go.th/doae
/km_catergory.php.
[2] สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนาสาร. (2560). จ้านวน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน. สุราษฎร์ธานี.
[3] เหนือ แสงลาพูน. (2552). การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการด้าเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[4] ธานินทร์ คงศิลา . (2560). การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการใช้น้้าชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้า อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ. วารสารการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
[5] อัมพิกา ฉ่าใจ. (2557). การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี.วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ส่งเสริมการเกษตร) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[6] ธนวัฒน์ คาภีลานนท์. (2550). การมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
[7] กรมส่งเสริมการเกษตร. 2559. ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร.
สืบค้นจาก แหล่งข้อมูล: https://ssnet.doae.go.th/wp-
content/uploads/2016/05/ทะเบียนเกษตรกร-0404-edit.pdf.
[8] สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน.
สืบค้นจาก แหล่งข้อมูล: http://www2.oae.go.th/EVA

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI