ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province

ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ซึ่งได้รับการตอบกลับและใช้ในการวิเคราะห์ จานวน 367 ชุด โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM) เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Path analysis) ของตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์โมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดลที่เรียกว่า “Model Fit” และผู้วิจัยได้มีการทดสอบและพัฒนาโมเดล ซึ่งการพัฒนาโมเดลทางเลือกที่ 2 จะได้ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืมเหมาะสมพอดี งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีในการนาไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาหรือสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยต่อไป

Keywords


นักบัญชี, ความรู้, ทักษะ, จรรยาบรรณ, กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน

[1] สานักงานคลังจังหวัดระยอง. (2559). ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดระยอง. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559, จาก http://www.cgd.go.th/cs/ryg/ryg/ภาวะเศรษฐกิจ.html
[2] เรวดี แก้วมณี. (2559). จับตาระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรากลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC). สานักงานนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) [3] Madawaki, A. (2014). Impact of regulatory framework and environmental factors on accounting practices by firms in Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 164, pp.282-290.
[4] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES). [5] Marriott, N., & Marriott, P. (2000). Professional accountants and the development of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities. Management accounting research. 11(4), pp.475-492.
[6] เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์. (2559). ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. [7] Kavanagh, M. H., & Drennan, L. (2008). What skills and attributes does an accounting graduate need? Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting & Finance. 48(2), pp.279-300.
[8] พัทธนันท์ เชิตสกุล และคณะ. (2558). ผลกระทบของแรงจูงใจในการทางานที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีและคุณภาพงานของนักบัญชีสหกรณ์ในเขตสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 34(4), หน้า128-141. [9] Awayiga, J. Y., Onumah, J. M., & Tsamenyi, M. (2010). Knowledge and skills development of accounting graduates: The perceptions of graduates and employers in Ghana. Accounting Education: an international journal. 19(1-2), pp. 139-158.
[10] ประทีป วจีทองรัตนา. (2558). ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทาบัญชี ในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารสมาคมนักวิจัย. 20(1). หน้า 85-94.
[11] บุญรวย นะเป๋า. (2556). สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทางาน : กรณีศึกษา นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท). 2(2), หน้า 1-9.
[12] พรพรรณ ทิพย์ธาตุภักดิ์ และคณะ. (2556). ผลกระทบของความเป็นเลิศทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 5(3), หน้า 105-118.
[13] รัชนีกร จันทิมี และฐิติรัตน์ มีมาก. (2559). จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2516 (NIGRC2016). หน้า 1123-1131
[14] นิลราไพ ดวงจักรวาล และคณะ. (2558). ผลกระทบของการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 34(4), หน้า 40-49.
[15] จรรยา มีสิน และคณะ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักดีในวิชาชีพกับความสาเร็จในการทางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 33(1), หน้า 14-24. [16] ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ. (2559). ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบาลในจังหวัดนครราชสีมา. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 22(4). หน้า 119-133.
[17] สุมินทร เบ้าธรรม. (2558). ประสิทธิผลในการทางานของผู้ทาบัญชีไทย : ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31(1), หน้า 142-153.
[18] อภิญญา วิเศษสิงห์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถและความสำเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. [19] Chandra, Akhilesh, et al. (2011) "A study of motivational factors for accounting educators: What are their concerns?." Higher Education Journal. pp.19-36.
[20] เสนีย์ พวงยาณี และสมยศ อวเกียรติ. (2557). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 13(3), หน้า 66-73
[21] วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2556). ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) . สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2559, จาก https://www.spu.ac.th/account/files/2014/01/บทความวิชาการของคุณวีระยุธ.pdf
[22] พูนสิน กลิ่นปทุม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็จในการทางานของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 8(1), หน้า 137-149.
[23] กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). ข้อมูลโรงงาน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559, จากhttp://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=data1search
[24] กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 2. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[25] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
[26] สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559 จากhttp://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
[27] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2548). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th
[28] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ.html
[29] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th
[30] สิตาพัชร จินตนานนท์ และสุพาดา สิริกุตตา. (2557). สมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานสาขาในเขตราชเทวี. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 5(2), หน้า 61-77.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI