ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

ระบบแนะนำข้อมูลกำรศึกษำอัจฉริยะ Intelligent Recommender System of Education for Educational Information

ธนะวัชร จริยะภูมิ

Abstract


บทความวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อออกแบบระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (2) เพื่อพัฒนาระบบแนะนา
ข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ วิธีการ
พัฒนาระบบมี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะวางแผน ระยะการวิเคราะห์ ระยะการออกแบบ ระยะการสร้างและ
พัฒนา ผลการพัฒนาระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (1) ระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ
สามารถใช้งานระบบได้ทุกระบบปฏิบัติการ (2) ระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนของนักศึกษาซึ่งสามารถใช้งานระบบ การล็อคอิน การได้รับคาแนะนาด้านการศึกษาทั้งตาราง
เรียน ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการแจ้งเตือนงานใหม่ผ่านทางอีเมล์ ได้รับการแจ้งเตือนคาบการเรียนล่วงหน้า
ก่อนที่จะถึงเวลาเรียนผ่านทางอีเมล์ และส่วนของอาจารย์ผู้สอน สามารถ แก้ไขข้อมูลตารางสอน ได้รับการ
แจ้งเตือนคาบการสอนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาสอนผ่านทางอีเมล์ แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา หรือสั่งงาน
ใหม่แก่นักศึกษา (3) ประสิทธิภาพของระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ใน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.55) ด้านความสามารถในหน้าที่
การทางานของระบบอยู่ในระดับดี ( X = 4.29, S.D. = 0.72) ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก ( X =
4.50, S.D. = 0.55) ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดี ( X = 4.33, S.D. = 0.52) ด้านความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.67, S.D. = 0.58) และประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ( X = 4.46, S.D. = 0.08)


Keywords


ระบบแนะนาข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ, ระบบแนะนาข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการศึกษา

[1] ธนะวัชร จริยะภูมิ. (2560). การวิเคราะห์และแออกแบบระบบ. ศูนย์ผลิตตาราเรียน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). [วารสารออนไลน์]. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564). [สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2560]. จาก https://www.dropbox.com /s/oyoof2nzluy9e78/เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ%20ฉบับที่%2012%20%28พศ20256020%202564%29%%202-0.pdf?dl=0 [3] ประยุทธ์. (2560). [ออนไลน์]. คาปาฐกถาพิเศษ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. [สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคมพ.ศ.2560]. จาก http://www.thaigov.go.th /news/contents/details/3 [4] ศิริรัตน์ ศิริวรรณ. (2556). [ออนไลน์]. ระบบแนะนาการให้คาแนะนาปรึกษา. [สืบค้นวันที่ 10 กันยายน 2560]. จาก https://coachbee.wordpress.com/ tag/การให้คาแนะนาปรึกษา/ [5] วาดตะวัน. (2554) [ออนไลน์]. ระบบอัจริยะ. [สืบค้นวันที่ 10 กันยายน 2560]. จากoknation.nationtv.tv /blog/Teacher [6] เพชรพร ยาวุธ. (2555). [ออนไลน์]. Chapter 8 Architectural Design. [สืบค้นวันที่ 22 ตุลาคม2560]. จากhttp://phetcharapornnim.blogspot.com/ 2012/10/chapter-8-architectural-design.html

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI