ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การสารวจสภาพปัญหาต่อการให้บริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ A Survey of Problems of Service for Student Loan Fund for Education , King Mongkut's University of Technology North Bangkok

วิรภัทร อุดมศรี, สุธาสินี บุญประดิษฐ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสารวจสภาพปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาต่อการให้บริการนักศึกษากองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจาแนกตามเพศและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมด 1,062 คน แยกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จานวน 541 คน วิทยาเขตระยอง จานวน 275 คน วิทยาเขตปราจีนบุรี จานวน 246 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test, วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาต่อการให้บริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับสูง คือ การกาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษา ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการกองทุนให้นักศึกษาทราบ ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการของกองคลังและกองกิจการนักศึกษา พบว่า สภาพปัญหาทั้ง 3 วิทยาเขต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการให้บริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของวิทยาเขตปราจีนบุรี มีสภาพปัญหาต่อการให้บริการสูงกว่านักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรุงเทพมหานครและวิทยาเขตระยอง ประโยชน์ของงานวิจัยนี้เพื่อนาไปปรับปรุงการบริการของกลุ่มงานการเงิน กองคลังและกองกิจการนักศึกษา

Keywords


การสารวจ,สภาพและปัญหา,นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

[1] รัชวดี แสงมหะหมัด, ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา: คุณภาพสังคมที่คนไทยมองเห็น, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): 33-66: 2560
[2] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, คู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงาน. กรุงเทพมหานคร : 2560
[3] กนกวรา พวงประยงค์ , การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานวิจัยศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร: 2554 [4] ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยกรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโรฒ, 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 12)

[5] ณัฐวิน อัศวภูวดล, ปัญหาการใช้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541,วาระสารวิจัยวิทยาลัยนครราชสีมา Vol.10 No.1 January – June 2016, นครราชสีมา: 2559
[6] ณิชา รักจ้อย, รายงานวิชาการสานักงบประมาณของรัฐสภากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). กรุงเทพมหานคร: 2558
[7] สุประพล พาฬิโพธิ์, ปัญหาการค้างชาระหนี้กองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีศึกษาผู้กู้ยืมที่ค้างชาระ, มหาวิทยาลัยเกริก,กรุงเทพมหานคร: 2554
[8] เสกสรรค์ บุญรอด, การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา:กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, รายงานวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรุงเทพมหานคร: 2552
[9] เอกภพ การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา:ระดับอุดมศึกษาใน จังหวัดเชียงใหม่, รายงานวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,กรุงเทพมหานคร: 2553

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI