ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในยุค 4.0 Finance and Accounting Officers in The 4.0’s

วรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์

Abstract


-

Keywords


-

[1] สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0, (พฤษภาคม 2560(. [2] สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
มาตราฐานกาหนดตาแหน่ง
,https://www.ocsc.go.th/job สืบค้น 14 ก.ย.61
{3] กันตวรรณ มีสมสาร และกัญจนา ศิลปกิจยาน
การพัฒนาเด็กปฐมวันในยุค 4.0. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(,ปีที่
8 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2561
[4 ] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” รายงาน
https://www.ocsc.go.th สืบค้น 9 ต.ค.61
[5] Forbes Thailand : ข้าราชการ 4.0 ต้นทางการ
พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
[6] Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มั่งคั่ง มั่งคง และยั่งยืน. กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
http://www.libarts.up.ac.th สืบค้น 10 ต.ค.61

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI