ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province.

ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร  ซึ่งได้รับการตอบกลับและ ใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 367 ชุด  โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM)  เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Path analysis)  ของตัวแปรสังเกตได้  ผลการวิเคราะห์ โมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดล ที่เรียกว่า “Model Fit” และผู้วิจัยได้มีการทดสอบและพัฒนาโมเดล ซึ่งการพัฒนาโมเดลทางเลือกที่ 2 จะได้ ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืมเหมาะสมพอดี งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีในการน าไปใช้เป็นแนวทาง ส่งเสริมพัฒนาหรือสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยต่อไป

Keywords


นักบัญชี, ความรู้, ทักษะ, จรรยาบรรณ, กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง [1] ส านักงานคลังจังหวัดระยอง. (2559). ข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจจังหวัดระยอง. สืบค้นเมอื่ 15 มีนาคม 2559, จาก http://www.cgd.go.th/cs/ryg/ryg/ภาวะ เศรษฐกิจ.html [2] เรวดี แก้วมณี. (2559). จับตาระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรากลมุ่จังหวัดเป้าหมาย ในการพัฒนาระเบยีง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC). ส านักงานนโยบาย อุตสาหกรรมมหภาค (สม.) [3] Madawaki, A. (2014). Impact of regulatory framework and environmental factors on accounting practices by firms in Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 164, pp.282-290.  [4] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558).  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES). [5] Marriott, N., & Marriott, P. (2000). Professional accountants and the development of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities. Management accounting research. 11(4), pp.475-492. [6] เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์. (2559). ความคาดหวังและ ความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการ เมื่อเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน. มหาวิทยาลัย ทักษิณ. [7] Kavanagh, M. H., & Drennan, L. (2008). What skills and attributes does an accounting graduate need? Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting & Finance. 48(2), pp.279-300. [8] พัทธนันท์ เชิตสกุล และคณะ. (2558). ผลกระทบของ แรงจูงใจในการท างานที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีและ คุณภาพงานของนักบัญชีสหกรณ์ในเขตส านักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 3. วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 34(4), หน้า 128-141. [9] Awayiga, J. Y., Onumah, J. M., & Tsamenyi, M. (2010). Knowledge and skills development of accounting graduates: The perceptions of graduates and employers in Ghana. Accounting Education: an international journal. 19(1-2), pp. 139-158. [10] ประทีป วจีทองรัตนา. (2558). ประสิทธิภาพการ เรียนรู้ทมี่ีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ในจังหวัดนครราชสมีา. วารสารสมาคมนักวจิัย. 20(1). หน้า 85-94. [11] บุญรวย นะเป๋า. (2556). สมรรถนะตามหลักมาตรฐาน การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กับประสิทธภิาพในการท างาน : กรณีศึกษา นักบัญชี ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ บริหารธุรกิจ. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย (สสอท). 2(2), หน้า 1-9. [12] พรพรรณ ทิพย์ธาตภุักดิ์ และคณะ. (2556). ผลกระทบ ของความเป็นเลิศทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 5(3), หน้า 105-118. [13] รัชนีกร จันทิมี และฐิตริัตน์ มีมาก. (2559). จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการ ท างานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา. การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2516 (NIGRC2016). หน้า 1123-1131 [14] นิลร าไพ ดวงจักรวาล และคณะ. (2558). ผลกระทบ ของการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชีที่มีต่อ ประสิทธผิลการสอบบญัชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน ประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 34(4), หน้า 40-49. [15] จรรยา มสีิน และคณะ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่าง ความจงรักดีในวิชาชีพกับความส าเร็จในการท างานของ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 33(1), หน้า 14-24. [16] ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ. (2559). ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อ คุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบาล ในจังหวัดนครราชสมีา. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 22(4). หน้า 119133. [17] สุมินทร เบ้าธรรม. (2558). ประสิทธผิลในการท างาน ของผู้ท าบัญชีไทย : ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31(1), หน้า 142-153. [18] อภิญญา วิเศษสิงห์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสามารถและความสำเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา. [19] Chandra, Akhilesh, et al. (2011) "A study of motivational factors for accounting educators: What are their concerns?." Higher Education Journal. pp.19-36. [20] เสนีย์ พวงยาณี และสมยศ อวเกียรติ. (2557). การ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส าคญัที่ ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 13(3), หน้า 6673 [21] วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2556). ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผลต่อการเพิ่มมูลคา่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) . สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2559, จาก https://www.spu.ac.th/account/files/2014/01/ บทความวิชาการของคุณวีระยุธ.pdf [22] พูนสิน กลิ่นปทุม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ ทางวิชาชีพกับความส าเร็จในการท างานของอาจารย์ ผู้สอนวิชาการบญัชีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 8(1), หนา้ 137-149. [23] กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). ข้อมูลโรงงาน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559, จาก http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode= data1search [24] กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราห์สมการ โครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 2. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. [25] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนดด์ี. [26] ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559 จาก http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/news6.php [27] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2548). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th [28] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th/มาตรฐาน วิชาชีพบัญชี/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ.html
[29] สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th [30] สิตาพัชร จินตนานนท์ และสพุาดา สิริกตุตา. (2557). สมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธต์่อ ประสิทธภิาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี. วารสาร บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 5(2), หน้า 61-77.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI