ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว

ศศินะ โกไศยกานนท์, พิชัย ทองดีเลิศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 2) พัฒนาแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) ศึกษาความรู้ การจัดทำแผนประกอบการ และการมีส่วนร่วมของผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้วที่มีต่อแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ 5) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้วที่มีต่อ
แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม จำแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ความรู้ การจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 205 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบด้วยวิธี t–test และ F–test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 48 ปี จำนวนรายได้เฉพาะภาคการเกษตรต่อปีประมาณ 150,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนประมาณ 5 ปี
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม จำนวน 3 หมวด 40 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และเห็นด้วยกับแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในระดับมากในทุกด้าน ยกเว้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้น ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่มีความรู้ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน การจัดทำแผนประกอบการ และการมีส่วนร่วมของผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Keywords


<p>การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพ, <br />ความคิดเห็น, <br />วิสาหกิจชุมชน, <br />สระแก้ว</p>

[1] กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564).
(12 กันยายน 2561). สืบค้นจากแหล่งข้อมูล: https://ssnet.doae.go.th/wp-content.

 [2] กรมส่งเสริมการเกษตร. (2555). แบบประเมินศักยภาพ
     วิสาหกิจชุมชน (ปรับปรุง ปี
2555).กรุงเทพมหานคร:
     โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

[3] ประยงค์ รณรงค์. (2547). ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
     สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย.   

    (12 กันยายน 2561). สืบค้นจากแหล่งข้อมูล:
     http://www2.moac.go.th.

[4] สุธิดา แจ้งประจักษ์ (2559) การจัดการวิสาหกิจชุมชน:

     กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรี
     ราชา จังหวัดชลบุรี
. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

     สังคมศาสตร์, ปีที่ 24 ฉบับที่ 45 หน้า 43 – 63

[5] มัฑนา ไชยจิตต์  (2552) การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

     การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อําเภอชาติ
     ตระการ จังหวัดพิษณุโลก
. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

[6] อุสา สุทธิสาคร (2554) การเรียนรู้และการจัดการความรู้
     ด้านวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์
     ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
.
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI