ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การพัฒนาคู่มือการกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน โดยใช้โปรแกรม iTNC530 Controller HEIDENHAIN

ชวพล ตรีวิสูตร, ไกรสุข บุญประดิษฐ์

Abstract


โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน โดยใช้โปรแกรม iTNC530 Controller HEIDENHAIN สำหรับพัฒนาบุคลากรที่สนใจโดยการนำคู่มือที่จัดทำขึ้นเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องกัด CNC 5 แกน ยี่ห้อ DMG MORI รุ่น DMU 60 eVo ครุภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคู่มือมุ่งเน้นไปในเชิงปฏิบัติงานให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง สร้างความเข้าใจและพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องกัด CNC 5 แกน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญสามารถใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

วิธีการในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการนำเล่มคู่มือการกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน โดยใช้โปรแกรม iTNC530 Controller HEIDENHAIN ที่จัดทำขึ้นนำไปทดลอง             โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือ  การกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานทดลองที่ 1 เรื่อง การทดลองกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน จะต้องมีระดับความ พึงพอใจระดับเกณฑ์ ร้อยละ 70 โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 73.33       และผลการประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานทดลองที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 82.22 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อให้คู่มือมีความสมบูรณ์มากที่สุด


Full Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI