ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

บุรณี อดิศรพันธ์กุล, ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ, รุ่งทิวา เสาร์สิงห์, ประยุทธิ์ นิภา, สุวิตรี วงศ์โพธิ์

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1. ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 2. ศึกษาความพึงพอใจผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้  อยู่ในระดับมาก ()  2) ความพึงพอใจ ด้านการรับรู้เนื้อหา  อยู่ในระดับมาก  () และ 3) ความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจในการผลิต  อยู่ในระดับมาก ()


Full Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI