ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 8, No 15 (2561)

ปี 8 ฉบับที่ 15

Table of Contents


หน้าปกวารสาร ฉบับที่ 15 PDF
 
สารบัญ PDF
  ก-ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง Factors affecting the use of information technology to agriculture of rubber farmers PDF
  1-9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรตอ่การปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Opinion of Farmers towards Custard Apple Cultivation in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province PDF
  10-17
ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบกิ๊อุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก The Need for Technology in Hybrid Catfish Farming, by GAP of Farmers in Nakhon Nayok Province PDF
  18-24
ระบบจัดการพลังงานนิเวศพอเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับสถานศึกษา Sufficient Ecosystem Management via IoT for Educational Institutions PDF
  25-31
ระบบบริหารจัดการเรยีนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลริน์นิงเพื่อส่งเสรมิทักษะการท างานร่วมกัน Collaborative Mobile Learning Management System to Enhance Collaboration Skills PDF
  32-41
การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วยแบบจ าลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา Development of Thai Digital Heritage with 3D Architectural Model Wat Chaiwatthanaram in the Ayutthaya Era PDF
  42-52
การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง Development of Blended e-Learning Courseware on Information Technology Lesson for Mathayomsuksa 1 Students at Donmuang T PDF
  53-62
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคนิคซินเน็คติกส์ ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม Development of Project-based Learning Model Using Synectics Technique via Cloud Technology to Enhance Creativity and Innov PDF
  63-76
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียน The industrial bookkeeper’s performance indicators development to preparation for AEC PDF
  77-85
การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิงานของ อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร PDF
  86-96
การเตรียมบทความ PDF
 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI