ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 1, No 2 (2554)

Vol1_No2_2554

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554

Table of Contents


หน้าปกใน-สารบัญ PDF (ภาษาไทย)
  1-3
การจัดการน้ำเสียของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเทคโนโลยีฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ PDF (ภาษาไทย)
  4-10
ชุดทดลอง DIGITAL LAB CPLD XC9572 PDF (ภาษาไทย)
  11-18
การลดมลภาวะทางเรือด้วยเทคโนโลยีสะอาด PDF (ภาษาไทย)
  19-33
การจัดการเทคโนโลยีฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล PDF (ภาษาไทย)
  34-42
การเรียนแบบผสมผสานจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ PDF (ภาษาไทย)
  43-49
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม PDF (ภาษาไทย)
  50-59
การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานในสถานประกอบการ-แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ PDF (ภาษาไทย)
  57-64
ประสิทธิภาพทางการศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมที่รับเข้าด้วยวิธีโควตากับนักศึกษาที่รับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำเรียน ศรีคำทา PDF (ภาษาไทย)
  65-71
การเตรียมบทความวารสาร PDF (ภาษาไทย)
  72-76


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI