ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Editorial Policies

Focus and Scope

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Journal of Vocational and Technical Education (JVTE)
ISSN 2229-1806

วารสารได้จัดทำในลักษณะวารสารระบบเปิด โดยจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) และวารสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการด้านการอาชีวศึกษาในการเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

 

 

 

Section Policies

Articles

 • Checked Open Submissions
 • Checked Indexed
 • Checked Peer Reviewed

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2554

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2554

 • Unchecked Open Submissions
 • Checked Indexed
 • Checked Peer Reviewed

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554

 • Unchecked Open Submissions
 • Checked Indexed
 • Checked Peer Reviewed

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555

 • Unchecked Open Submissions
 • Checked Indexed
 • Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

 1.                การอ่านประเมินต้นฉบับ

ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ท่านต่อเรื่อง   และภายในมหาวิทยาลัย 1 ท่านต่อเรื่อง  โดยส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

 1. 2.             ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. 3.              ความรับผิดชอบ

เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้          ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

 

 

Publication Frequency


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  เป็นวารสารวิชาการดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ควารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th