Page Header

About the Journal

วัตถุประสงค์และขอบเขต

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม โดยบทความมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (engineering technology) อาทิเช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง รวมถึงสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บทความจะผ่านขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นถึงคุณภาพและขอบเขตของเนื้อหา ความถูกต้องของรูปแบบการเตรียมบทความ ความซ้ำซ้อน และการคัดลอกวรรณกรรม (duplication and plagiarism) โดยกองบรรณาธิการวารสารฯ จากนั้น บทความจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งผู้เขียนและผู้ประเมินจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (double-blinded peer reviews) สำหรับบทความที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพตามผลการประเมินจะได้รับพิจารณาอนุมัติให้ตีพิมพ์บทความ ในขั้นตอนสุดท้าย กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษรก่อนที่จะเผยแพร่บทความรอตีพิมพ์ (in press articles) แบบออนไลน์ลงในเว็บไซต์ของวารสารฯ และจัดพิมพ์บทความทั้งหมดรวมเล่มเพื่อดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

อนึ่ง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ปรากฏเผยแพร่ในวารสารฯ เป็นความคิดเห็นอิสระของผู้แต่ง โดยผู้แต่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความเผยแพร่นั้น ซึ่งกองบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

กำหนดการออกวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม และ เมษายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

Aims and Scope

The journal of industrial technology is an academic publication which devotes to be a medium to disseminate knowledge, research, invention, and innovation for academics. The article provides and reports of interest to the field of engineering technology such as mechanical engineering, civil engineering, chemical engineering, electrical and electronic engineering, materials and production engineering, industrial engineering, environmental engineering, energy and renewable energy engineering, computational engineering and model including scientific field such as mathematics, chemistry, physics, biology and material science etc.

Journal of industrial technology publishes manuscripts written in Thai and English languages. The format of the journal, such as page size, font style and size including the description for preparation of the article content, reference, figure, and table is summarized in the manuscript template file which can be download from the journal website as follow.

For publication, the submitted articles will be reviewed through a preliminary assessment process for the quality and scope of the content, duplication, and plagiarism by the editorial board and then evaluated for an academic quality by at least 3 experts in related fields. The authors and reviewers do not know each other's information (double-blinded peer reviews). The high quality-reviewed manuscript will be considered to be accepted for publication. For the last step, the editorial board will verify and proofread the articles before online publishing and printing out all in the journal for further publication.

In addition, the research and academic works published in this journal are considered as the independent opinions of the author. The author is responsible for any legal consequences that may result from the published articles which editorial members not always necessary to agree.

Publishing Schedule

The journal of industrial technology is published in 3 issues per year.

Issue 1 will be published between January and April of every year.

Issue 2 will be published between May and August of every year.

Issue 3 will be published between September and December of every year.