Page Header

Author Details

Jaipradidtham, Chamni, Thailand

  • Vol 11, No 1 (2015): January-April - Research articles
    วิเคราะห์ผลกระทบของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าต่อคุณภาพไฟฟ้าของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนสูญเสียของเตา ในสภาวะสมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก
    Abstract  PDF