Page Header

Google for Education กับการปฏิรูปการศึกษาไทย

กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน, ณมน จีรังสุวรรณ

Abstract


ในปีพ.ศ. 2014 ผลการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) 2012-2013 การศึกษาของประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 7 ของอาเซียน ซึ่งเป็นรองเพื่อนบ้านอยางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่อันดับที่ 6 และกัมพูชาอยู่ที่อันดับ 5 ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพราะคุณภาพการศึกษาจะมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้คือ การคิดให้ครบถ้วนทั้งระบบ(1) การปฏิรูปครู (2) การเพิ่มการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (3) ระบบการบริหารจัดการโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) การผลิตและการพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามแผนกำลังคนของประเทศ (5) การปฏิรูปการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอน (6) ระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (ชวนี ทองโรจน์ , 2557)

จากปัจจัยที่ 6 ระบบการใช้งาน ICT เพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้เกิดรูปแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Smart Classrooms, Flipped Classroom เป็นต้น โดยรูปแบบทางการศึกษาดังกล่าวนั้นได้มีการใช้เครื่องมือ ทางการศึกษาที่หลากหลายเช่น Google Apps เป็นต้น


KeywordsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th