Page Header

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (engineering technology) เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง รวมถึงสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวัสดุศาสตร์ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบจัดพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการจัดทำปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม และ เมษายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม และ สิงหาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ปี 2561 = 0.094 และมีค่า T-JIF เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561) = 0.165

ISSN 1686-9869, E-ISSN 2697-5548


Vol 17, No 3 (2021): September-December

Table of Contents


Cover

ปกวารสาร (cover) - volume 17, issue 3, 2021. PDF
CIT Editorial

Research articles

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อการเสื่อมสภาพที่ดินจากการปนเปื้อนโลหะหนักและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากผลผลิตข้าวในพื้นที่ปนเปื้อน
Impact of Mining Industry on Agricultural Land Degradation from Heavy Metal Contamination and Health Risk Assess
PDF
Lamai Srisawat , Tunlawit Satapanajaru , Chalor Jarusutthirak และ Patana Anurakpongsatorn
การกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้วัสดุดูดซับในท้องถิ่น
Removal of Methylene Blue Dye using Local Adsorbent Materials
PDF
Apiwatch Boonkulthanapat , Kamontip Deebukkum และ Kwannate Sombatsompop
ความสามารถในการสตาร์ทของอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
The Engine Start Ability of Acetone-Butanol-Ethanol Blended Diesel Fuel for a Common Rail Diesel Engine
PDF
Ob Nilaphai , Sakda Thongchai , Manida Tongroon , Nawee Nuntapap , Ronachart Munsin และ Sathaporn Chuepeng
การพัฒนาหมึกพิมพ์กันการปลอมแปลงฐานสีย้อมที่ตรวจสอบได้ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
The Development of Dye-based, Anti-counterfeit Printing Ink Detected by CO2
PDF
Kanpicha Suwannawatanamatee , Pichitpol Phromtaw , Taradol Archa และ Surachai Khankaew
การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำมันรถแทรกเตอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
Applying the Lean Concept to Improve the Oil Pipelines Processing for Tractor: A Case Study of ABC Company Ltd.
PDF
Suchadee Tumrongsuk และ Somchai Preangprom
การปรับปรุงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Improvement of Pressing Process in Automotive Industry
PDF
Nopmanee Wattanasungsuth และ Warapoj Meethom
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันไส้ปลาเป็นเชื้อเพลิง
Study on the Performance of Small Size Diesel Engine Using Fish Oil Blended with Biodiesel as Fuel
PDF
Neramit Krasaelom , Chaiyot Damrongkijkosol และ Channarong Trakunsaranakom
Coating of Nano-film Cr2O3 on Welded 304L Stainless Steel and Its Surface Resistance Properties PDF
Nattapong Dussadeeworrarak , Pocharapon Silakoop , Attaphon Kaewvilai และ Thammanoon Thaweechai
Queuing System Analysis: A Case Study of Fast Fashion Business PDF
Ratchadakorn Poohoi , Choosak Pornsing และ Prachuab Klomjit
การปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงมาก
Improvement Current-Mode Four-Quadrant Multiplier Low input Impedance and Very High Output Impedance
PDF
Thawatchai Thongleam
ผลกระทบของการเติมสารเชื่อมโยงโมเลกุลและสารทำให้เกิดฟองที่มีต่อสมบัติของยางธรรมชาติ: สัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกลทั้งก่อนและหลังการบวมตัวในน้ำมันเชื้อเพลิง
Effect of Crosslinking Agent and Blowing Agent on the Properties of Natural rubber: Morphology
PDF
Tanawit Park-aut , Manussawin Kaewtip , Yotsawee Poonchan และ Siriorn Isarankura Na Ayutthaya
การอบแห้งมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อน
Drying of Nam Dok Mai Mango Using Far-Infrared Radiation in Combination with Hot-Air
PDF
Weera Sriariyakul
การเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งในพื้นที่โล่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
Accuracy Improvement for Localization in Outdoor Area Using Artificial Intelligence
PDF
Kitmonkonchai Promboriraksa , Kampon Jawchumchuen และ Kritsada Mamat
การออกแบบที่ดีที่สุดแบบสองจุดประสงค์ของแขนกลช่วยยก
Bi-objective Design Optimization of a Manipulator Arm
PDF
Apichit Maneengam , Kanlaya Ubontip , Rati Maneengam , Kanttorn Kengpol , Thitipong Markum , Thidawan Amjang , Ruksarin Warawai และ Pongtorn Jungpanich
การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ราคาพืชไร่ในประเทศไทย
The Forecasting Techniques Comparison of Field Crops in Thailand
PDF
Siraprapha Deepradit และ Pongthorn Ruksorn

Academic articles

การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
Sample size Determination for Structural Equation Modeling (SEM)
PDF
Montree Piriyakul

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (List of Reviewers) 17(3), 2021 PDF
CIT Editorial