Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

     เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

     กำหนดออกวารสาร ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม


Vol 28, No 1 (2018): January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์

ความต้องการงานวิจัยด้านเซนเซอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Need of Researches on Innovative Sensors for Thailand’s Industry
PDF
Prayoot Akkaraekthalin

บทความวิจัย (Research Article)

การกระจายตัวของใยบะซอลต์ในสารละลาย
Dispersion of Basalt Fibers in Solution
PDF
Tienchai Tonthai , Kriengkrai Phongkitkarun , Mookthida Khongruksa และ Apirat Theerapapvisetpong
การจัดการอะไหล่ภายใต้ความต้องการไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
Inventory Management of Spare Parts under Uncertain Demand: A Case Study of Particle Board Manufacturer
PDF
Patcharapong Penpakkol และ Thanasan Intarakumthornchai
การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
PDF
L.Y. Ponhsampatea , Tieng Cheewaket และ Wichian Chalee
การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน
Improvement of Post Peak Behavior of Light Weight Foam Soil with Polypropylene Fiber
PDF
Jukkrawut Tunsakul , Pornkasem Jongpradist และ Warisara Kumsorn
การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Development of Groundwater Metering and Management System Using Embedded Computer and Web-based Application Software
PDF
Chalermchat Manop , Nirudh Jirasuwankul และ Sakon Klongboonjit
การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Reduction of Total Cost Related to Dent Defect of CD Player Bracket
PDF
Pakorn Wiriyakobbun และ Napassavong Osothsilp
การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Study of Solidification Shrinkage Behavior in Cast Irons by Linear Displacement Method
PDF
Sarum Boonmee , Rattana Borrisutthekul และ Lertrit Chuencharoen
Design and Simulation of a 3 Phase 25 kV 20 kW 5 Hz Pulsed High Voltage Generator for Microorganisms Inactivation Process in a Liquid Food PDF
Papol Sardyoung , Akaradej Kapmala , Chatchawan Kantala และ Panich Intra
เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง
High Speed Turbine Aerators with Air Feeding into Hollowed Shaft
PDF
Anurak Petiraksakul , Jittra Namkod , Thipawan Papakchan และ Kitti Thumasattaya
ผลของหมู่ฟังก์ชันและความขรุขระบนพื้นผิวของแก้วพรุนต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล
Effects of Functional Group and Surface Roughness on Adsorption of Carbon Dioxide in Porous Glass by Grand Canonical Monte Carlo Sim
PDF
Chontira Boonfung , Niphat Ketprasoet , Chaiyot Tangsathitkulchai และ Atichat Wongkoblap
วิธีการกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง
A Methodology to Determine the Number of Rolling Stock for Transportation Services and Preventive Maintenance
PDF
Yuwarat Sripraprutchai และ Wipawee Tharmmaphornphilas
วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์
A Method of Dynamic Vibration Measurement of the Asphalt Road Surface by Microcontrollers
PDF
Nithiroth Pornsuwancharoen
สมการอบแห้งแบบชั้นบางของแครอทโดยใช้เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับปั๊มความร้อน
Thin Layer Drying Model of Carrot Using a Heat Pump Vacuum Dryer
PDF
Ratinun Luampon
Comparison of Essential Oils Compositions of Lemon Basil Ocimum citriodourum Vis. Straw Obtained by Hexane Extraction, Supercritical Carbon Dioxide Extraction and Hydrodistillation PDF
Somkiat Ngamprasertsith , Jaripong Menwa และ Ruengwit Sawangkeaw
การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
Development of Vinegar Drink from Fermented Indian Gooseberry
PDF
Narisara Kumkong , Savitri Vatanyoopaisarn , Panida Banjongsinsiri และ Nowwapan Donrung
การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
PDF
Patthra Pengthamkeerati , Tunlawit Satapanajaru , Nipawan Sananwai , Autchara Boonrite และ Phatchariya Welutung
การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนเมตรในหางน้ำยางธรรมชาติสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง
Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim Natural Rubber for Dye-sensitized Solar Cell
PDF
Nattapon Popaitoon และ Nuttapol Pootrakulchote
ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง (Passiflora edulis Sims)
Effect of Raw Material Preparation on Quality of Antioxidant Dietary Fiber Powder Made from Purple Passion Fruit (Passiflora edulis
PDF
Anusara Plobju และ Wichamanee Yuenyongputtakal
ผลของอุณหภูมิและชนิดของสารละลายที่มีต่อการลอกล่อนของแล็กเกอร์ในกระป๋องอาหารด้วยการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
Effect of Temperature and Type of Solutions on Lacquer Delamination of Food Can by Electrochemical Methods
PDF
Thammarat Nilyeeruea , Yutthana Sirirat , Narong Pungwiwat และ Noparat Kanjanaprayut
การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
PDF
Jutharat Pinthapataya , Sakarin Yuphong , Preeda Attavinijtrakarn และ Akkarat Poolkrajang
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนธุรกิจอุตสาหกรรม
Factors Affecting Decisions to Register New Industrial Businesses
PDF
Thunyawadee Sucharidtham
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนธุรกิจอุตสาหกรรม
Knowledge Management Model Leading to Intellectual Capital in Telecommunication Industry
PDF
Dhanyaras Pettigrew , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Wichien Ketsingha

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698