Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยจัดทำปีละ 4 ฉบับคือ
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
- ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
- ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
- ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 28, No 3 (2018): July-September

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

รงคเลขของกราฟเชื่อมต่อ
Chromatic Numbers of Welded Graphs
PDF
Supaporn Saduakdee


ISSN: 2465-4698