Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 29, No 4 (2019): October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวทางการวิจัยการเข้ารหัสลับในยุคหลังควอนตัม
Research Approach on Cryptography in Post-Quantum
PDF
Wachirapong Jirakitpuwapat และ Poom Kumam 539-541

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจัดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่างศึกษาสำหรับโรงสีข้าว โรงแรม และโรงน้ำแข็ง
Power Consumption Management of Sample Enterprises in Rice Mill Factories, Hotels and Ice Factories
PDF
Nopparat Katkhaw และ Wichaphon Fakkaew 542-551
การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี
Water Resources Planning and Management in the Lam-pachi River Basin
PDF
Amorntape Jaroensook , Pongsatorn Sopaphun และ Chaiyapong Thepprasit 552-564
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้างใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า
Economic Analysis of Flexible Pavement Reinforced with Geosynthetics in Thailand for New Construction and Overlay
PDF
Thanongsak Imjai 565-576
ประสิทธิภาพการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง
Strengthening Performance of Damaged Concrete Beams in Service Conditions Using Post-Tensioned Metal Strapping Technique
PDF
Monthian Setkit และ Thanongsak Imjai 577-584
ระบบการเฝ้าตรวจสภาวะมอเตอร์ไฟฟ้าระยะไกลที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้อาร์ดูโน
Low-Cost-Remote Condition Monitoring System of Electric Motors Using Arduino
PDF
Peeteenut Triwong , Chanwit Tangsiriworakul , Jirasak Songboonkaew และ Chalermchat Manop 585-596
ระบบระบุตำแหน่งและควบคุมเสถียรภาพของหุ่นยนต์บังคับใต้น้ำแบบสี่องศาอิสระ
Localization and Stabilization Control System of the 4 Degree-of-Freedom Remotely Operated Underwater Vehicle
PDF
Paramet Suwanwong และ Pruittikorn Smithmaitrie 597-611

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การเปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแผนที่ความอ่อนไหวต่อการเกิดน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำย่อยคลองนาทวี จังหวัดสงขลา
A Comparison the Most Appropriate Method for Flood Susceptibility Map in Khlong Nathawi Subwatershed, Songkhla Province
PDF
Thidapath Anucharn 612-629

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การเข้ากันได้เชิงความร้อนระหว่างเซรามิกวีเนียร์และโครงเซรามิกชนิดความแข็งสูง
Thermal Compatibility of Ceramic Veneers to a High Strength Core Material
PDF
Pannapa Sinthuprasirt , Sarah Pollington และ Richard van Noort 630-640
ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
Bounds of Magic Constants for Vertex-magic Total Labelings of Wheels and Related Graphs
PDF
Supaporn Saduakdee , Pornjira Intanuoy และ Natchaya Yod-on 641-651
ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันสำหรับการแจกแจงปัวซงที่มีศูนย์มาก
The Confidence Interval of the Coefficient of Variation for a Zero - Inflated Poisson Distribution
PDF
Phuengporn Thongchomphu และ Tidadeaw Mayureesawan 652-666
ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงภายใต้ข้อมูลจากกระบวนการทำใหม่
Performance of Confidence Intervals for Population Mean of Poisson Distribution with Data from the Renewal Process
PDF
Patchanok Srisuradetchai และ Chotika Rasikun 667-679

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟสด
Development of a Business Management Model for Coffee Shop Entrepreneurs
PDF
Buratuch Chotchuang , Teravuti Boonyasopon และ Preeda Attavinijtrakarn 680-685
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบโมโนซุคุริเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The Human Resource Development by Monozukuri Towards Thailand 4.0 of SMEs
PDF
Chedthida Kusalasaiyanon และ Narit Kerdvimaluang 686-699
รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมปังขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยั่งยืน
The Development of Entrepreneur in Bread Product Business in Small and Medium Enterprises for Sustainable Development
PDF
Nathseth Yurawan , Somnuk Wisutthipat และ Taweesak Roopsing 700-710
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตหม้อน้ำอุตสาหกรรม
Potential Development Model for Quality Control Personnel of Boiler Manufacturer
PDF
Pariyasut Wattanathum , Somnuk Wisutthipat , Taweesak Roopsing และ Preeda Attawinijtrakan 711-722

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 4

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698