Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 31, No 4 (2021): October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
Electric Vehicle: EV Industry and Impacts to Thai Industry
PDF
Athakorn Kengpol 597-598

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีควอนไทล์
Imputation of Missing Daily Rainfall Using Quantile Method
PDF
Srisunee Wuthiwongyothin 599-613
Evaluation of Artificial Neural Networks Structures for Human Activity Recognition and Development of a Computerized Prosthetic Leg PDF
Uttapon Khawnuan , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn 614-623
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบท่อใต้ดินเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
Applications of an Earth-air Heat Exchanger System for Temperature and Humidity Control in a Pleurotus sajor-caju Mushroom House
PDF
Preecha Tummu , Tanakorn Kongbang , Komsan Mulper และ Weerachart Kongthawee 624-637
การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งยางแผ่น
Energy and Exergy Analysis of Solar Dryer for Rubber Sheet Drying
PDF
Wasan Jeentada , Banyat Niyomvas และ Apichit Srichairattana 638-650
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายแบบพลวัตด้วยความถี่เรโซแนนซ์
A Comparative Study of the Efficiency of Dynamic Wireless Power Transfer with Resonant Frequency
PDF
Pharida Jeebklum , Waiard Saikong และ Chaiyut Sumpavakup 651-660
การสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน
Axisymmetric and Antisymmetric Free Vibrations of Inflated Toroidal Membrane
PDF
Komkorn Chaidachatorn , Weeraphan Jiammeepreecha และ Sittisak Jamnam 661-674
กำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์สำหรับบล็อกประสานไม่รับน้ำหนัก
Strength and Durability of Lateritic Soil Mixed with Fly Ash Geopolymer as a Non-bearing Interlocking Block
PDF
Rachata Prommapong , Cherdsak Suksiripattanapong , Sermsak Tiyasangthong และ Wisitsak Tabyang 675-684
ความสามารถเทได้ สมบัติทางกล และการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ผสมวัสดุสามประสาน
Workability, Mechanical Properties and Sulfate Resistance of Self Compacting Concrete with Ternary Blended Cementitious Materials
PDF
Sattawat Haruehansapong , Anek Neramitkornburee และ Wunchock Kroehong 685-699
คุณสมบัติเชิงกลและต้นทุนด้านวัสดุของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กที่มีค่ากำลังรับแรงดึงต่างกัน
Mechanical Properties and Material Cost of Concrete Reinforced with Steel Fibers with Different Tensile Strengths
PDF
Suriyawan Kongtun , Piti Sukontasukkul และ Wisoot Jiradamkerng 700-710
ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
Factors of FGD-gypsum Replacement and Alkaline Solution Ratio on Compressive Strength and Microstructure of Fly Ash Geopolymer
PDF
Chudapak Detphan , Tanakorn Phoongernkham , Satakhun Detphan , Khattiya Chompoovong , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt 711-722
Factors Affecting Musculoskeletal Disorders in Workers of the Degumming and Dyeing Process of Silk Weaving Profession in Nakhon Ratchasima Province PDF
Manote Rithinyo , Sombut Noyming และ Poranee Loatong 723-735

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด
Utilization of Edible Coating from Okara to Reduce Oil Uptake in Fried Potato
PDF
Nattakan Jakkranuhwat และ Teerawan Suwan 736-745
การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบต้ากลูแคนจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Antioxidant Activities and Lipid Peroxidation Inhibition of Beta-glucan Gum from Khao Dawk Mali 105 Rice Bran
PDF
Pattraporn Phueadolpaisarn 746-758
การศึกษาเชิงเทคนิคระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะสำหรับการปรับอากาศภายในอาคาร
Technical Analysis of Cold Storage System with Phase Change Material for Air Conditioning on Building
PDF
Nanthphon Wanrinna , Chantana Punlek , Somchai Maneewan และ Yothin Ungkoon 759-769
ผลของถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่มีต่อเสถียรภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์แตกต่างกัน
Effect of Biochar from Banana Peel on the Stability of Methane Production from Food Waste at Different Organic Loading Rates
PDF
Chatchawin Nualsri , Sirawit Dangwongjaroenporn , Chakkrit Sreela-or , Thanwamas Kassanuk และ Khongdet Phasinam 770-780

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

Applying Analytical Hierarchy Process and Future Research Method to Develop a Standard Criteria of Entrepreneurial University in Thailand PDF
Supitcha Cheevapruk , Phitak Siriwong และ Thirawat Chantuk 781-792
การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพื้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ
Development of an Object Scanning System for Storing the High Definition 3D Data of the Planar and Non-Planar Surfaces
PDF
Chalermyos Thiengchanya และ Tanasai Sucontphunt 793-804

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

Motivating and Hygiene Factors Affecting Organizational Loyalty of Generation Y Staffs of Industrial Enterprises in Rayong Province PDF
Jirapuch Kulerttrakul 805-817

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 2564 PDF
ปกวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698