Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยจัดทำปีละ 4 ฉบับคือ
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
- ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
- ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
- ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 28, No 4 (2018): October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
PDF
Sompoch Noichinda และ Kitti Bodhipadma

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
Many-Objective Car Sequencing Problem on Mixed-model Two-sided Assembly Lines
PDF
Trirat Kirdphoksap และ Parames Chutima
การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
PDF
Kritsakorn Duangklang , Teeradej Wuttipornpun และ Watcharapan Sukkerd
การสำรวจอาการสายตาสั้นตอนกลางคืนในประเทศไทย
A Survey on Night Myopia in Thailand
PDF
Sirorat Wiwatkajornsak และ Nantakrit Yodpijit
ผลกระทบของความแกร่งของชั้นถ่ายแรงต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันของคันทางรองรับด้วยเสาดินซีเมนต์
Effect of Load Transfer Platform Stiffness on Differential Settlement of Deep Cement Mixing Pile Supported Embankment
PDF
Krittaboon Tanthakosol , Thirawut Kriengtaweekit , Pornkasem Jongpradist , Chana Phutthananon และ Raksiri Sukkarak
ผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าต่อความถี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย กรณีศึกษาระบบไฟฟ้ากำลังของ กฟน.
The Impact of Frequency System Change from Electrical Disturbance in Power Substation: A Case Study of MEA Power System
PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun และ Pichet Sriyanyong
พฤติกรรมของโครงสร้างระบบผนังคอมโพสิตแบบผสมภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน
Behaviour of Structural Composite Hybrid Panels Under Combined Bending and Axial Compression Loads
PDF
Thanongsak Imjai และ Jirawat Phumkesorn
ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์
Intelligence Online System for Automatic Route Planning by Using Genetic Algorithm
PDF
Woranit Thongyu , Krit Somkantha และ Wilaiporn Kultangwattana
Optimization of Oil Extraction from Spent Coffee Grounds (Coffea Canephora Var. Robusta /Coffea Arabica) by Hexane Using Response Surface Methodology PDF
Arphaphon Chanpirak , Patcharaporn Dumnin และ Amornrat Hongpuay
ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
PDF
Pichet Sooksaksun , Natinan Prangthong และ Natnicha Phlabngeim

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยเกล็ดไคโตซาน: สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Adsorption Methylene Blue Dye by Chitosan Flake: Equilibrium and Applied to Use for Industrial Factory
PDF
Ying Arman , Malika Rojkongsub และ Kowit Piyamonckala
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถั่วลิสง
The Development of Biomass Fuel from Peanut Shell
PDF
Patcharee Intanoo และ Praekwun Ketrom
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn , Chakrit Chotamonsak และ Suthinee Dontree
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างของสองสัดส่วนโดยขั้นตอนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเลือกซ้ำที่สำคัญ
Confidence Intervals for the Difference between Two Proportions by Sampling Importance Resampling Algorithm
PDF
Chotikar Vuthisar , Ramidha Srihera และ Patchanok Srisuradetchai
ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
Performance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basin
PDF
Pongwatana Sangkatananon , Chakrit Chotamonsak และ Puangpetch Dhanasin
แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนผสมระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
Antibacterial Membrane from Mixed Poly (vinylidene fluoride) Nanofiber and Poly (vinyl alcohol) Nanofiber
PDF
Chonlada Suwanboon , Noppavan Chanunpanich และ Kanokwan Kittiniyom

บทความวิชาการ (Academic Article)

การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์
Estimating the Population Mean Using Searls Approach
PDF
Chatchawan Kongnam
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย: การสกัดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย
Extraction of Active Compounds from Thai Herbs: Steam Distillation and Solvent Extraction
PDF
Wipawan Neelapong , Bussaba Phonyotin และ Wancheng Sittikijyothin

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปก วารสาร มจพ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698