Page Header

การใช้กาวฟีนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดาน T-Bar จากต้นสบู่ดำ

ผกามาศ ชูสิทธิ์

Abstract


การวิจัยนี้ประสงค์เพื่อผลิตแผ่นฟ้าเพดาน T-Bar ด้วยส่วนประสมเศษวัสดุจากต้นสบู่ดำโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างการใช้กาวฟีนอลไซยาเนตกับกาวยูเรียฟอร์มาดีไฮด์ ผลผลิตแผ่นฝ้าเพดานภายในอาคารได้ทดสอบตามมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 876-2547 ด้วยการทดสอบหาค่าความชื้น ความหนาแน่น การดูดซึมและการพองตัวเมื่อแช่น้ำ แรงยึดเหนี่ยวภายใน หาค่าความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นดั่งบอุณหภูมิอัดที่ 120 °C ขนาดที่อัดขึ้นรูปหนาไม่เกิน 2 cm. พบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการทดลองระหว่างเศษวัสดุต้นสบู่ดำกับกาวฟีนอลไซยาเนตที่ 92:8 และเศษวัสดุต้นสบู่ดำกับกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ที่ 90:10 โดยเทียบคู่ลำดับระหว่างส่วนผสมของกาวฟีนอลไซยาเนตต่อการใช้กาวยูเรียฟอร์มาดีไฮด์กับเศษวัสดุต้นสบู่ดำดังนี้ ความหนาแน่น (0.818 g/cm3,0.833 g/cm3) ความชื้นก่อนอัดเฉลี่ย (8.89%, 9.84%) การพองตัวเมื่อแช่น้ำประมาณ 2 ชม. (8.02%, 8.95%) การดูดซึมเมื่อแช่น้ำ 2 ชม. (14.22%, 14.36%) แรงยึดเหนี่ยวภายใน (0.56 MPa, 0.57 MPa) ค่าความต้านทานแรงดัด (22.45 MPa, 22.37 MPa) ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นที่ (2116 MPa, 2117 MPa) ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 876-2547 สรุปเศษวัสดุจากต้นสบู่ดำสามารถนำไปผลิตเป็นแผ่นฝ้าเพดานภายในอาคารได้


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th