Page Header

Vol 94, No 2 (2015)

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร"

โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ "พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ : นักเทคโนโลยีการจัดการอาคาร"

Table of Contents


Research

การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (Model Development of Business Management for Hotel Industry in Thailand) PDF
อนุรักษ์ ไกรยุทธ , สันชัย อินทพิชัย , ประชา ตันเสนีย์ และ ปรีดา อัตวินิจตระการ 27
การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางแห่งอริยมรรคของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด PDF
จีราพร แจ่มปัญญา 33
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Personal Financial Planning of the UndergraduatesKing Mongkut’s University of Technology North Bangkok) PDF
สมจิตร์ วิริยานนท์ 39
การศึกษาผลกระทบขององศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า ของเครื่องปั่นไฟ PDF
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล 49
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง (The Marketing mix factors that influence the decision to buy second hand cars) PDF
เอกวีณา วิเชียร 54
การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Model of Entrepreneurs’ Development for Readiness in Facilitating Foreign Employees of Software Industries) PDF
บุญเชิด บุตรอินทร์ , คณิต เฉลยจรรยา และ ประชา ตันเสนีย์ 64
ผนังเย็นระบบดูดซึมจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Absorption Refrigeration System with Solar Energy) PDF
โกศิน สวนานนท์ 73
รูปแบบการพัฒนาผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(The Model for developing Trainers in the Auto Part Manufacturing Factories) PDF
วีระกาจ ดอกจันทร์ , ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ สักรินทร์ อยู่ผ่อง 79
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต กลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (A Model Employees Development of Production Supervisor Level Group Automotive Parts Manufacturing) PDF
มุจรินท์ บุรีนอก , มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และ ดร. ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 87
รูปแบบการเสริมสร้างการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก(A Model Reinforcement for Retaining Human of Operation Employees Level in Manufacturing Plastic Products) PDF
ภิรมย์ เจริญพานิช , มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 97
การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (The Development of Performance Criteria and Indicators for the Quality of Graduates in Autonomous Universities)
พิสชา บัวครื้น 106
การส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ในศตวรรษที่ 21 PDF
นิพา อุประ ศรีวะรมย์ 119


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th