Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

     เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

     กำหนดออกวารสาร ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม


Vol 28, No 2 (2018): April - June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์

แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
PDF
Suwat Kuntanapreeda

บทความวิจัย (Research Article)

ผลของการเติมโลหะชนิดทองแดงและเหล็กบนซีโอไลต์ Y ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Effect of Copper and Iron Loading on Zeolite Y for Carbon Dioxide Adsorption
PDF
Patcharin Worathanakul และ Peeradaphan Saisuwansiri
Flood Susceptibility Mapping Using Geographic Information System and Frequency Ratio Analysis in the Lang Suan Watershed, Southern Thailand PDF
Sirikorn Duangpiboon , Thongchai Suteerasak , Rawee Rattanakom และ Wanchitra Towanlong
การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
PDF
Eknara Junda
การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
PDF
Anusith Thanapimmetha , Suwatipat Tiyanusorn , Penjit Srinophakun และ Maythee Saisriyoot
การลดคราบขาวในกระบวนการชุบแผงวงจรแบบยืดหยุ่นด้วยไฟฟ้าโดยใช้การออกแบบการทดลอง
White Stain Reduction in Electroplating Process of Flexible Printed Circuit Board by Using Design of Experiment
PDF
Chorkaew Jaturanonda , Punyavee Phiphatthananan และ Teeradej Wuttipornpun
การลดระยะผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกล SEIKO D-TRAN RT3200 โดยใช้การควบคุมแบบทำซ้ำที่ปรับปรุงใหม่
Positioning Error Reduction in Robotic Manipulator SEIKO D-TRAN RT3200 Using Repetitive Control
PDF
Pongsakorn Roopyai และ Benjamas Panomruttanarug
The Analysis of Multi-Objective to Allocate Area for Growing Economic Crops for Sustainable City Development: A Case Study in Sa Kaeo Province PDF
Pisit Bungbua , Pairoj Raothanachonkun และ Nakorn Indra-Payoong
การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
PDF
Krittamet Phothong , Chatchai Janseedar , Chaiyot Tangsathitkulchai และ Atichat Wongkoblap
การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟินและโพลีเอทิลีนไกลคอล
Study on Thermal Properties of Plastering Mortar Mixed with Paraffin and Polyethylene Glycol Type Phase Change Material
PDF
Tidarat Sutthiphasilp , Piti Sukontasukkul และ Wonchalerm Chalodhorn
การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
PDF
Laddawan Kitsaleerung และ Athakorn Kengpol
ผลกระทบของการดูดซับเสียงที่มีต่อคุณภาพเสียงภายในห้องเรียน
Effects of Sound Absorption on Acoustics Quality in Classrooms
PDF
Pasit Leeniva และ Prapatpong Upala
ผลของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อการงอกของสังกะสีบนแผ่นนิกเกิลโฟม
Effects of Electrolytes on Zinc Deposition onto a Nickel Foam
PDF
Peeraya Santidamrongpan , Nattaporn Chaba , Sutasinee Neramittagapong , Arthit Neramittagapong และ Nawapak Eua-Anant
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ
A Low-Power CMOS Current-Mode True RMS-to-DC Converter
PDF
Pantre Kompitaya
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
PDF
Teerawan Suwan , Pratsiya Narathapanon , Apinya Iamsuwan , Woramet Pongpattanapanich และ Piyarach Kullamethee
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
Development of Soy Yogurt Drink Fortified with Quinoa and Psyllium Husk
PDF
Metinee Raksalam , Wiraphon Srisopha และ Chirat Sirimuangmoon
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
PDF
Pornpimol Chaiwuttisak , Kitrawee Sukka , Chanwit Sawasdee , Woraluk Daengsai , Supaporn Buathong and และ Boonyasit Warachan
Physicochemical Properties and Bioactive Compound of Holy Basil Powder from Spray-dried Encapsulation with Maltodextrin and Gum Arabic PDF
Jetsada Sonthong , Kultida Kanitsatranont และ Chutamat Niwat
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat , Supatta Pinthapataya และ Teravuti Boonyasopon
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
The Development Model of Energy Manager’s Potential in Industrial Plants
PDF
Jaruphong Chenaphun , Somnoek Wisuttipaet , Tweesak Roopsing และ Preeda Attavinijtrakarn

บทความวิชาการ (Academic Article)

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat และ Salinee Acharry
มุมมองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อการเรียนรู้ด้วยเกมดิจิทัลสำหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0
Software Engineering Prospective on Digital Game-Based Learning for Thailand Education 4.0
PDF
Gridaphat Sriharee

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698