Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 33, No 1 (2023): January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การผลิตสารเพิ่มมูลค่าสูงจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส
Valorization of Lignocellulosic Biomass to Value Added Products
PDF
Elizabeth Jayex Panakkal และ Malinee Sriariyanun 1-3

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินความเสี่ยงของการเลือกเครื่องมือพิเศษสำหรับงานโอเวอร์ฮอลรถยนต์
Risk Assessing of Selecting Special Tools for Automotive Overhaul
PDF
Pimdow Rattanapracha และ Oran Kittithreerapronchai 4-15
Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Multi-Attribute Decision-Making Approach (FMADM) in the Site Selection of Container Yard Terminal PDF
Pongrid Klungboonkrong และ Wuttikrai Chaipanha 16-29
Development of A Decision-Support System for Finished Products Demand Planning by Using Principle of ABC and FMS Analysis: A Case Study of Pharmaceutical and Distributor Company PDF
Kanjanaporn Pirunkran และ Detcharat Sumrit 30-42
Reducing Defects and Increasing Efficiency of the Encapsulation Production Process in the Industrial Paint of a Factory in Prachin Buri Province PDF
Amphorn Jeamsanga , Phairhoote Phiphopaekasit , Suang-i Anunthawichak และ Anan Thamchalai 43-55
การลดเวลาปรับตั้งในกระบวนการผลิตกล่องถาดพับได้ชนิดสี่มุมด้วยเทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว
Setup Time Reduction of Four Corner Folding Paperboard Box Process by Quick Changeover Technique
PDF
Pitchaya Boonma , Supawadee Theerathammakorn และ Srisit Chianrabutra 56-68
Analysis of Train-bridge Dynamic Interaction By Using Finite Element Method and Multibody Co-simulation Model: Case Study of Thailand Airport Rail Link Project PDF
Thanasak Srisawat , Rattapoohm Parichatprecha และ Songsak Suthasupradit 69-80
A Study of Steam Consumption Efficiency of Thai Traditional Sugar Factory Using Thermodynamic Simulation Method: A Case Study of Rermudom Sugar Factory PDF
Praphon Chooprasert , Kriengkrai Rayanasuk , Keerati Suluksna และ Preecha Tummu 81-91
A Study the Ratio of Concrete Volume per Reinforcement Quantity in Earthquake Resistant – An OBEC 4 – Story Reinforced Concrete School Building PDF
Sunun Monkaew และ Chookiat Choosakul 92-101
การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบปุ่มสำหรับทีนัท M12 กับเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGHC
Optimization of Resistance Projection Welding Process Parameters for M12 T-Shape Weld Nut and SGHC Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet
PDF
Teerawut Khuenkaew และ Thiti Mhoraksa 102-112
นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในหลายเครื่องจักรที่มีอัตราการเกิดชำรุดแตกต่างกัน
Inventory Replenishment Policy for Corrective Maintenance Spare Part Inventory of Multiple Machines with Different Failure Rates
PDF
Wisut Supithak และ Montree Chatjindakul 113-126
เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro
PDF
Jirawat Damrianant 127-139
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนตรงของทรายผสมเศษยางรถยนต์
Direct Shear Behaviour of Sand–Tyre Crumb Mixtures
PDF
Pulpong Pongvithayapanu 140-153
อิทธิพลของความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่มีมวลรวมรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
Influence of Heat on Physical Property of Geopolymer Concrete Containing Recycled Aggregates
PDF
Tawatchai Tho-In , Suban Phonkasi , Thoetkiat Wichaiyo , Saengsuree Pangdang และ Preenithi Akson 154-167

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การแจกแจงลินเลย์พารามิเตอร์เดียวที่พัฒนาด้วยการแปลงแบบล็อก-เอกซ์โพ
Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
PDF
Kanittha Yimnak และ Kannika Yimnak 168-178
การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน
Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process
PDF
Kanokwan Kongsom และ Chompoonut Chaiyaraksa 179-189
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-CFSR โดยวิธี EOF ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Precipitation Bias Correction of WRF-CFSR Model by EOF Method Over Upper Northern Thailand
PDF
Chanaporn Muang-une , Chakrit Chotamonsak , Ronald Macatangay และ Vanisa Surapipith 190-202
การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยเพื่อแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้น กรณีประยุกต์ใช้บนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล
Modified Firefly Algorithm for Solving Non-linear Optimization Problems: Application on Microsoft Excel
PDF
Pradthana Minsan 203-220
Comparison of Forecasting Techniques between Holt-Winters Method with Different Initial Values and Bagging Holt-Winters Method, Case Study: Total Airport Passengers of Phuket International Airport and Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport PDF
Rangsima Onlamul และ Somsri Banditvilai 221-231
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด
Development of Biomass Briquettes from Mixed Pineapple Peel and Corn Cob.
PDF
Kanokpong Srithiang 232-244
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้ำลูกหว้าเข้มข้นด้วยการระเหยสุญญากาศโดยใช้วิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง
Optimization of Concentrated Jambulan (Syzygium cumin) Juice Production Process by Vacuum Evaporation Using Response Surface Methodology
PDF
Paidaeng Khwanchai และ Suwalee Fong-In 245-256
ผลของปริมาณชานอ้อยต่อคุณภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนสำหรับงานสาน
Effect of bagasse quantity on quality of thermoplastic starch from compression molding process for woven product
PDF
Sopida Wisansakkul และ Orawan Oupathumpanont 257-268

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

Relationship Assessment Between Space usage Transformation of Lanna Local Dwelling House Extension through Justified graph PDF
Kriangkai Somyot และ Tanut Waroonkun 269-279

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

Application of Geographic Information System for Analyses the Road Accident Susceptibility: A Case Study the Kathu District Phuket Province PDF
Pichayes Sapprasert , Wilaipan Khongsawat และ Thongchai Suteerasak 280-291
ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกวิธีพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับประชากรไทยในวัยสูงอายุบนฐานออนโทโลจี
Expert System for Selecting Physical Fitness Enhancing Methods for Elderly Thai Citizens Based on Ontology
PDF
Arnon Marco polo Jankasem , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong 292-304

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of Potential Model of Middle Management in Production Unit for Petrochemical Industry in Digital Economy
PDF
Pichet Tangpanyarat , Chuleewan Chotiwong และ Preeda Attawinijtrakarn 305-314
การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน
Competency Development for Personnel Responsible for Energy Management in Textile Industry under the Ministry of Energy
PDF
Kunlasap Thongprasit , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin 315-326
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสนามบินนานาชาติเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยุคดิจิทัล
Competency Development of International Airport Management Personnel for Aviation Industry Competition in the Digital Era
PDF
Suchadee Tumrongsuk , Somnoek Wisuttipat , Teravuti Boonyasopon และ Manas Choopakar 327-338
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานผลิต อุปกรณ์พลาสติก
Decision Support System for Inventory Management: A Case Study of Plastic Equipment Manufacturing Factory
PDF
Damrong Thavorn 339-350

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698