Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

     เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

     กำหนดออกวารสาร ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม


Vol 28, No 2 (2018): April - June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
PDF
Suwat Kuntanapreeda

บทความวิชาการ (Academic Article)

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat และ Salinee Acharry
มุมมองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อการเรียนรู้ด้วยเกมดิจิทัลสำหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0
Software Engineering Prospective on Digital Game-Based Learning for Thailand Education 4.0
PDF
Gridaphat Sriharee

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

Flood Susceptibility Mapping Using Geographic Information System and Frequency Ratio Analysis in the Lang Suan Watershed, Southern Thailand PDF
Sirikorn Duangpiboon , Thongchai Suteerasak , Rawee Rattanakom และ Wanchitra Towanlong
การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
PDF
Eknara Junda
การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
PDF
Anusith Thanapimmetha , Suwatipat Tiyanusorn , Penjit Srinophakun และ Maythee Saisriyoot
การลดคราบขาวในกระบวนการชุบแผงวงจรแบบยืดหยุ่นด้วยไฟฟ้าโดยใช้การออกแบบการทดลอง
White Stain Reduction in Electroplating Process of Flexible Printed Circuit Board by Using Design of Experiment
PDF
Chorkaew Jaturanonda , Punyavee Phiphatthananan และ Teeradej Wuttipornpun
การลดระยะผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกล SEIKO D-TRAN RT3200 โดยใช้การควบคุมแบบทำซ้ำที่ปรับปรุงใหม่
Positioning Error Reduction in Robotic Manipulator SEIKO D-TRAN RT3200 Using Repetitive Control
PDF
Pongsakorn Roopyai และ Benjamas Panomruttanarug
The Analysis of Multi-Objective to Allocate Area for Growing Economic Crops for Sustainable City Development: A Case Study in Sa Kaeo Province PDF
Pisit Bungbua , Pairoj Raothanachonkun และ Nakorn Indra-Payoong
การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
PDF
Krittamet Phothong , Chatchai Janseedar , Chaiyot Tangsathitkulchai และ Atichat Wongkoblap
การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟินและโพลีเอทิลีนไกลคอล
Study on Thermal Properties of Plastering Mortar Mixed with Paraffin and Polyethylene Glycol Type Phase Change Material
PDF
Tidarat Sutthiphasilp , Piti Sukontasukkul และ Wonchalerm Chalodhorn
การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
PDF
Laddawan Kitsaleerung และ Athakorn Kengpol
ผลกระทบของการดูดซับเสียงที่มีต่อคุณภาพเสียงภายในห้องเรียน
Effects of Sound Absorption on Acoustics Quality in Classrooms
PDF
Pasit Leeniva และ Prapatpong Upala
ผลของการเติมโลหะชนิดทองแดงและเหล็กบนซีโอไลต์ Y ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Effect of Copper and Iron Loading on Zeolite Y for Carbon Dioxide Adsorption
PDF
Patcharin Worathanakul และ Peeradaphan Saisuwansiri
ผลของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อการงอกของสังกะสีบนแผ่นนิกเกิลโฟม
Effects of Electrolytes on Zinc Deposition onto a Nickel Foam
PDF
Peeraya Santidamrongpan , Nattaporn Chaba , Sutasinee Neramittagapong , Arthit Neramittagapong และ Nawapak Eua-Anant
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ
A Low-Power CMOS Current-Mode True RMS-to-DC Converter
PDF
Pantre Kompitaya

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
PDF
Teerawan Suwan , Pratsiya Narathapanon , Apinya Iamsuwan , Woramet Pongpattanapanich และ Piyarach Kullamethee
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
Development of Soy Yogurt Drink Fortified with Quinoa and Psyllium Husk
PDF
Metinee Raksalam , Wiraphon Srisopha และ Chirat Sirimuangmoon
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
PDF
Pornpimol Chaiwuttisak , Kitrawee Sukka , Chanwit Sawasdee , Woraluk Daengsai , Supaporn Buathong and และ Boonyasit Warachan
Physicochemical Properties and Bioactive Compound of Holy Basil Powder from Spray-dried Encapsulation with Maltodextrin and Gum Arabic PDF
Jetsada Sonthong , Kultida Kanitsatranont และ Chutamat Niwat

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
The Development Model of Energy Manager’s Potential in Industrial Plants
PDF
Jaruphong Chenaphun , Somnoek Wisuttipaet , Tweesak Roopsing และ Preeda Attavinijtrakarn
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat , Supatta Pinthapataya และ Teravuti Boonyasopon

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698