Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 3 (2012): Sep. - Dec. 2012 A Current-mode Multifunction Biquadratic Filter Using CFTAs Abstract   PDF
Supawa Lawanwisut, Montree Siripruchyanun
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 Isolation and Identification of Polyhydroxyalkanoate (PHA) Producing Bacteria from Food Industrial Wastewater by Using Fluorometric Screening Abstract   PDF
Pradinunt Eiamsa-ard
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 The Study of Flood Mitigation by Huay Sa-Mong Dam Project and Khlong Pra Sathueng Reservoir Project in Bangpakong–Prachinburi River Basin Abstract   PDF
Don Krue-hom, Bancha Kwanyuen
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April กรณีศึกษา: โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล Abstract   PDF
สุรทศ ไตรติลานันท์, สุรพล รวยสูงเนิน
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April กระบวนการลอยตะกอนแบบอากาศละลาย Abstract   PDF
แสงนวล ศรีรัตน์ชัชวาล, อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินศักยภาพและเลือกแนวทางการใช้ประโยชน์จากกากของเสียอุตสาหกรรม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ปริญญ์ บุญกนิษฐ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรม นํ้าตาล กรณีศึกษาโรงงานนํ้าตาลกลุ่มวังขนาย Abstract   PDF
ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ, นทยา กัมพลานนท์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ Abstract   PDF
ชนมน จันทนา, สุวรรณ หอมหวล
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก Abstract   PDF
เสาวภา ไวยสุศรี
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การกำหนดจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมโดยพิจารณาระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF
สุนาริน จันทะ, พลอยพรรณ ศรีกิจการ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การควบคุมระดับนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข Abstract   PDF
จิรวัฒน์ บุญประเสริฐ, เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์, สุรชัย จันทร์ฉาย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย Abstract   PDF
ผุสดี บุญรอด, ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange Abstract   PDF
กายรัฐ เจริญราษฎร์, ทิชากร สำรองทรัพย์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การจัดการพัสดุคงคลังเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใบไทร์คอร์ด ด้วยวิธีการกำหนดการสั่งซื้อ Abstract   PDF
จรีรัตน์ อ้วนเสมอ, โอฬาร กิตติธีรพรชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี Abstract   PDF
อณจ ชัยมณี, วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย
The Development of Hazardous Route Map in Thailand
Abstract   PDF
Nattapong Suesat, Vatanavongs Ratanvaraha
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่: กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ขวัญใจ อินหันต์, ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ Abstract   PDF
ณัฐชัย โยธาบริบาล, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ภาขวัญ ริยาพันธ์, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย Abstract   PDF
ปุณยภา สุทธิจำนงค์, สุนาริน จันทะ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม Abstract   PDF
ณัฐพล จุลวก, แคทลียา ปัทมพรหม
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์ Abstract   PDF
พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี, ขนิษฐา แก้วอิน, รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ Abstract   PDF
สุขแสง คูกนก, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัช อารีราษฎร์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม Abstract   PDF
ภาวิตา อภินันท์ธรรม, ดลชัย ละออนวล
 
1 - 25 of 228 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698